Pieniądze centrali nie są przychodem zakładu

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie jak wykorzystać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 7 ust. 2 konwencji modelowej OECD, która stanowi wzorzec dla zawieranych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynika, że dla celów podatkowych zakład (niesamodzielny pod względem prawnym) należy zasadniczo traktować jak samodzielne i niezależne przedsiębiorstwo. Istnieją jednak pewne wyjątki. Przy rozliczaniu transakcji wewnętrznych, niemających bezpośredniego odbicia w sprzedaży oddziału (tu zalicza się chociażby koszty ogólne zarządu) nie traktujemy zakładu jako odrębnej, samodzielnej firmy. Wyjątek dotyczy także kosztów związanych z finansowaniem zakładu, który jako prawnie niesamodzielna część przedsiębiorstwa czerpie korzyści z kapitału własnego czy obcego firmy macierzystej. Środki pieniężne otrzymane przez zagraniczny zakład przedsiębiorcy czy też kredyty zaciągnięte przez centralę nie są dla niego przychodem podatkowym. Jedyne kontrowersje w tej kwestii budzi przypisanie takiemu zakładowi odsetek od tej części dostarczonego mu kapitału, która wykracza poza ekonomicznie uzasadnione potrzeby zakładu i którą centrala pozyskała ze źródeł zewnętrznych (np. z kredytu czy pożyczki). Szacując wielkość dofinansowania należy skorzystać z tzw. zasady dystansu, czyli porównać wysokość kapitału przeznaczonego na działalność wykonywaną przez zakład z wyposażeniem kapitałowym podmiotów niezależnych, działających w porównywalnych warunkach. Nadmierne przekazanie środków pieniężnych zagranicznemu zakładowi jako środków własnych może powodować problemy podatkowe. Niekiedy zakładowi należy przypisać odsetki od zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę macierzystą (np. kredytów bankowych). Samo zobowiązanie kredytowe należy wykazać w księgach rachunkowych zakładu, chociażby wynikało ono z zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę macierzystą. Zakładowi ponadto przypisuje się koszty finansowe, gdy przedsiębiorca poprzez zakład zaciąga kredyt na potrzeby działalności wykonywanej za pomocą zakładu. Jeśli chodzi o środki trwałe to w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski i majątek przypisany zakładowi jest opodatkowany w państwie jego położenia. W tej sytuacji przekazanie środków trwałych przez przedsiębiorcę tworzącego zakład może pociągnąć za sobą wyprowadzenie zysków spod jurysdykcji podatkowej państwa jego rezydencji. Chcąc tego uniknąć, powyższe środki trwałe powinny być wycenione na dzień przesunięcia według wartości rynkowej, a nie wartości księgowej. Artykuł zawiera trzy przykłady dot. skutków przekazania pieniędzy oraz rzeczowych składników majątku z centrali firmy do jej zagranicznego zakładu.

Więcej w centrala firmy, podwójne opodatkowanie
Zagraniczny zakład płaci podatki za granicą

Jeśli przedsiębiorca otworzy zakład poza granicami kraju macierzystego, to kraj, w którym ten zakład będzie mieć siedzibę może opodatkować jego dochód. Zakład to stała placówka, przez którą prowadzona jest działalność...

Zamknij