Wykonawca może walczyć o swoje prawa

Nowe terminy, wyższe koszty rozpraw przed arbitrami, możliwość łącznego rozstrzygania sporów – to tylko niektóre ze zmian w prawie zamówień publicznych, o których powinni wiedzieć przedsiębiorcy startujący w przetargach. Nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych wprowadziła wiele zmian w sposobie korzystania ze środków ochrony prawnej przez wykonawców. Rząd i ustawodawca doszli bowiem do wniosku, że wcześniejsze przepisy pozwalały na przeciąganie procedur przetargowych. Z tego też względu zmieniono nie tylko terminy, ale i samą filozofię wnoszenia protestów oraz odwołań. Podstawowym założeniem jest ich koncentracja, co ma skrócić czas rozstrzygania sporów. Nowe przepisy stosowane są przy wszystkich postępowaniach wszczętych od 25 maja, czyli od dnia, kiedy weszła w życie znowelizowana ustawa. Wprowadzono zasadę, że to zamawiający decyduje o formie przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji. Może zezwolić na przesyłanie ich faksem lub drogą elektroniczną, wolno mu jednak postanowić, że przyjmie jedynie protest przesłany mu pisemnie. W postępowaniach dwuetapowych zamawiający nie musi w ogłoszeniu podawać informacji o tym, jaką formę porozumienia dopuszcza. Dowiedzą się o tym jedynie wykonawcy zaproszeni do składania ofert ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedsiębiorcy chcący złożyć protest przeciwko treści ogłoszenia nie wiedzą więc, w jakiej formie mogą to uczynić. Dla bezpieczeństwa doradzamy przesyłanie protestu na piśmie. Protest przeciwko treści ogłoszenia może wnieść w zasadzie dowolna firma czy osoba, która się z nim zapoznała. Na tym etapie trudno bowiem przesądzać, kto będzie wykonawcą, który weźmie udział w postępowaniu, a kto nim nie będzie. Każdy więc może protestować przeciwko niezgodnym z prawem zapisom w ogłoszeniu lub kwestionować brak informacji, które – na podstawie obowiązujących regulacji – powinny się w nim znaleźć. Terminy na wniesienie protestów zależą od wartości zamówienia. Terminy na wniesienie protestu dotyczącego treści specyfikacji są w przetargu nieograniczonym takie same jak terminy na wniesienie protestu przeciwko treści ogłoszenia. Nowością jest nałożony na zamawiającego obowiązek równoczesnego rozstrzygania niektórych protestów. W uproszczonych postępowaniach do 60 tys. euro wykonawcy zostali pozbawieni możliwości składania odwołań. Oznacza to, że zamawiający może pozostawić bez rozstrzygnięcia ich protesty i od jego decyzji nie ma instancji odwoławczej. Czy jednak oznacza to, że wnoszenie protestów nie ma sensu? Ma, bowiem każdy protest musi zostać dołączony do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia protestu mogą składać odwołanie. Wnoszą je do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Więcej w prawo zamówień publicznych
NOWE REGULACJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PRODUKTY IT

Zajęcia będą prowadzone w małych max 25 osobowych grupach, w formule pozwalającej na zadawanie pytań i prowadzenie dyskusji. Program: 10:00 Wykład, konsultacje i dyskusja: „Nowelizacja prawa zamówień publicznych - nowe...

Zamknij