Jeśli biznes jest dobry tylko w sezonie

Na rynku prowadzone są biznesy, które na pewien czas muszą wstrzymać swoje funkcjonowanie. Zwykle są to działalności sezonowe. Obecne w Polsce przepisy nie ułatwiają przedsiębiorcom rozwiązania tej kwestii. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje zawieszenia działalności. Gdy firma będąca spółką prawa handlowego faktycznie przez pewien okres nie wykonuje działalności, to i tak prawo traktuje ją jak podmiot wciąż funkcjonujący. W konsekwencji przez cały czas musi ona opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także dokonywać rozliczeń z urzędem podatkowym. Przedsiębiorcy funkcjonujący na zasadach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie mają także do wyboru korzystniejszych warunków. Są oni zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczanie społeczne i zdrowotne przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ciąży na nich do momentu, do którego widnieją w ewidencji Niektórzy przedsiębiorcy indywidualni stosują zapis działalność sezonowa, który funkcjonuje w ewidencji gminnej. Dzięki temu płacą składki ZUS tylko sezonowo, np. zimą. Muszą jednak oni pamiętać o rejestracji działalności w ZUS na początku sezonu, a na jego koniec dokonać wyrejestrowania. Problem pojawia się jednak z definicją pojęcia działalność sezonowa, gdyż przepisy nie są w tej materii precyzyjne. Brak jakichkolwiek udogodnień, jeśli chodzi o podatek. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga comiesięcznego wpłacania zaliczek. Kodeks pracy przewiduje możliwość zwolnienia pracowników z obowiązku świadczenia pracy, ale nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za okres, w którym praca nie jest wykonywana. Gdy wynagrodzenia są wypłacane, nie ustaje również obowiązek zapłaty należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby uwolnić się od tych kosztów, pracodawca musiałby rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Jeśli chodzi o stosunki cywilnoprawne, np. umowy-zlecenia, strony mogą układać je dowolnie, przewidując możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług. Projekt ustawy o zawieszaniu działalności gospodarczej przewiduje możliwość zawieszenia działalności jedynie w przypadku przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników. Przedsiębiorca może zlikwidować działalność gospodarczą na jakiś czas, a następnie ją wznowić. Indywidualny przedsiębiorca z ewidencji działalności gospodarczej może się wykreślić w przypadku trwałego jej zaprzestania. Wykreślenia spółki prawa handlowego z rejestru dokonuje właściwy sąd rejestrowy i wymaga to przeprowadzenia dosyć długiego oraz kosztownego postępowania likwidacji. Wiąże się to także z problemami podatkowymi, gdyż zgodnie z art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, VAT podlegają towary własnej produkcji i te, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, jeżeli podatnik zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.