Nie od razu u pracodawcy powstaje związek zawodowy

Z pewnością wielu pracodawców przyzna, że łatwiej byłoby im funkcjonować, gdyby nie obecność związkowców w firmie Tam jednak, gdzie są, mobilizują szefa do przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia. Związki zawodowe to dobrowolne i samorządne organizacje pracowników, które powołano do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Są samodzielnymi podmiotami prawa, a ich organizacja określona jest w statutach. Gwarancje tworzenia związków wynikają z art. 2, konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Pracownikom przyznano prawo do ich tworzenia według swojego uznania, bez konieczności uzyskania uprzedniego zezwolenia. W Polsce uprawnienia organizacji związkowych wynikają głównie z ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Do związku zawodowego mogą należeć: – pracownicy – członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, – osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej (jeżeli nie są pracodawcami), – emeryci i renciści, – osoby wykonujące pracę nakładczą (tylko w zakładzie pracy, z którym mają podpisaną umowę o pracę nakładcza), – osoby bezrobotne, – osoby skierowane do pracodawców w celu wykonywania służby zastępczej. Tylko jednak pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej mogą utworzyć związek zawodowy. Pozostali mają prawo jedynie wstąpić do już działających organizacji związkowych. Związki zawodowe są samorządne organizacyjnie oraz majątkowo. Statuty oraz uchwały związkowe określają swobodnie struktury organizacyjne związków. Zobowiązania majątkowe mogą podejmować tylko statutowe organy struktur związkowych mających osobowość prawną. Związki samodzielnie ustalają własne struktury wewnątrzorganizacyjne. Nie każdy zarejestrowany związek będzie mógł korzystać z uprawnień zagwarantowanych mu przez ustawę o zz. Aby być pełnoprawnym związkiem, musi on mieć status zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej. Związek zawodowy może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Jednak celem takiej działalności musi być realizacja zadań statutowych, a dochodu z niej nie można podzielić między członków. W sprawach zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. Natomiast w sprawach indywidualnych wynikających ze stosunku pracy związek reprezentuje prawa i interesy wyłącznie swoich członków, a jedynie na wniosek pracownika niezrzeszonego związek może się podjąć jego obrony wobec pracodawcy. Do związków zawodowych w ogóle nie mogą należeć wykonujący pracę na podstawie umów zlecenia czy o dzieło, a także żołnierze zawodowi. Ograniczenia w zakresie przynależności związkowej dotyczą także niektórych grup zawodowych.

Więcej w organizacje związkowe
#MPR#GP: Prezes podzieli się informacjami o firmie

Resort pracy musi zmienić przepisy regulujące działanie rad, zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Rząd chce nakazać członkom rad pracowników przekazywanie informacji o firmie wszystkim zatrudnionym. Pracownicy będą wybierać przedstawicieli do rady,...

Zamknij