Kiedy umorzenie nie jest kosztem

Zasadą jest, że odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z ustawami o podatkach dochodowych są kosztem uzyskania przychodów. Są od niej jednak odstępstwa. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada wydatkom na ich nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Wyłączenie to dotyczy przede wszystkim środków trwałych i wartości niematerialnych sfinansowanych dotacjami. Przykładem jest przyznanie dotacji z urzędu pracy na podjęcie działalności. Sytuacją taką zajmował się Urząd Skarbowy w Legnicy w piśmie z 31 marca 2006 r. Podkreślono w nim, że dokonywanie odpisów amortyzacyjnych nie jest równoznaczne z zaliczaniem ich do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego mimo że środek trwały sfinansowany środkami z Funduszu Pracy podlega amortyzacji, to odpis amortyzacyjny nie stanowi kosztu do celów podatkowych. W praktyce zdarza się też, że zwrot kosztów zostaje przyznany dopiero po kupnie środka trwałego i oddaniu go do używania. Powstaje wtedy pytanie, czy należy korygować wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczonych wcześniej do kosztów podatkowych. W udzielonej jednemu z podatników odpowiedzi z 28 kwietnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Kraśniku uznał, że nie trzeba korygować kosztów lat poprzednich. Nie są zaliczane do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli: – nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub – dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub – nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku. Ograniczenia te nie dotyczą składników majątku, które przedsiębiorca nabył w drodze spadku lub darowizny. Przedsiębiorcy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od składników majątku za miesiące, w których były one oddane do nieodpłatnego używania. Ograniczenie to nie dotyczy nieruchomości. Uzasadnione jest to tym, że podmioty udostępniające nieodpłatnie nieruchomości muszą ustalać przychód z tego tytułu. Spółki, do których został wniesiony aport w postaci uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), nie zaliczają amortyzacji z tego tytułu do kosztów podatkowych. Uzasadnione jest to trudnościami w wycenie tego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej w koszty uzyskania przychodów
Ile na reklamę, ile na reprezentację

Zgodnie z ogólną zasadą, w koszty uzyskania przychodów można wliczyć wszystkie wydatki, jeśli są przeznaczone na reklamę w mediach lub inną reklamę publiczną, czyli adresowaną do anonimowego odbiorcy. Pozostałe nakłady...

Zamknij