Zażalenie na postanowienie tylko dla wytrwałych

Umorzenie przez prokuratora czy policję postępowania karnego przygotowawczego nie musi dla przedsiębiorcy oznaczać końca walki o ukaranie oszusta – innego przedsiębiorcy. Według kodeksu postępowania karnego można wnieść zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania. Aby mieć prawo do zażalenia, nie wystarczy być tylko zawiadamiającym o popełnieniu przestępstwa. Prawo pozwala na to jedynie stronom postępowania przygotowawczego, a więc pokrzywdzonemu i podejrzanemu. Zażalenie trafia do prokuratora nadrzędnego nad tym, który umorzył postępowanie (albo zatwierdził postanowienie policji o umorzeniu postępowania). Ten władny jest przychylić się do zażalenia. Jeśli tego nie uczyni, musi przekazać je do sądu. Tu tak naprawdę ważyć się będą losy całej sprawy. Jeśli bowiem sąd podzieli stanowisko prokuratora, zażalenie zostanie oddalone, a pokrzywdzony – pozbawiony ochrony. Sąd nie musi jednak poprzeć prokuratora. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla prokuratora wiążące. Prokurator – mimo zastosowania się do wytycznych sądu – może nadal nie znajdować podstawy do wniesienia do sądu aktu oskarżenia. W takiej sytuacji znów wyda postanowienie o umorzeniu postępowania. Postanowienie to można zaskarżyć już tylko do prokuratora nadrzędnego. Ten ma prawo postanowienie uchylić, ale wolno mu też utrzymać je w mocy. W tej ostatniej sytuacji zażalenie nie trafia po raz wtóry do sądu. Przedsiębiorca uzyskuje natomiast prawo wniesienia do sądu aktu oskarżenia. Dzięki temu może domagać się skazania swojego kontrahenta za popełnione przestępstwo. W razie zetknięcia się z nierzetelnym kontrahentem szansa uzyskania należnych pieniędzy będzie wypadkową ociężałości polskiego wymiaru sprawiedliwości i sprawności wierzyciela w wykorzystaniu możliwości, jakie mu stwarza prawo. Doświadczenie uczy że takie sprawy należy jak najszybciej kierować do sądu. Co oczywiście też może narazić zainteresowanego na dodatkowe tylko koszty. Nierzetelny kontrahent w międzyczasie zdąży bowiem zbankrutować, a wyłożonych przez zainteresowanego środków nie będzie już miał kto zwrócić. Można oczywiście pozwać Skarb Państwa za szkodę spowodowaną opieszałością organów ścigania, ale jest to bardzo trudna sprawa. Po pierwsze, trzeba tę opieszałość wykazać. Po drugie, udowodnić, że miało miejsce przestępstwo. Po trzecie dowieść, że gdyby wymiar sprawiedliwości zadziałał we właściwym czasie, to nie poniosłoby się szkody.

Ostatnie zapytania:

  • zażalenie na postanowienie prokuratora
  • zażalenie do prokuratora nadrzędnego
  • zażaLenie na prokuratora
  • zażalenie do prokuratora nadrzędnego wzór
  • zaźalenie o umorzeniu postępiwania prokuratura przekazuje do sądu
  • zażalenie do prokuratury
  • zazalenie na decyzje prokuratora
  • zażalenie na decyzję prokratury
  • zazalenie na policje o umorzeniu postepowania prokurator przekazuje do sadu
  • zazalenie na post prokuratora ile trzeba czekac