Czy zarząd może mieć umowę o pracę

Każda umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej to mniejsze albo większe ryzyko zarówno dla spółki, jak i dla członka zarządu. Dlaczego? Bo jednym z elementów stosunku pracy jest wykonywanie jej pod kierownictwem pracodawcy. W literaturze określa się to mianem podporządkowania. Tymczasem w spółce trudno wskazać organ, który mógłby kierować zarządem, skoro to zarząd właśnie prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Z samej istoty instytucji zarządu wynika jego niezależność, jeśli idzie o bieżące kierowanie spółką. Zasady tej nie przekreśla ani to, że do niektórych czynności wymagana jest zgoda innego organu spółki, ani też to, że zarząd może zostać w każdej chwili odwołany przez wspólników. Można oczywiście postawić tezę, że zarząd jest w swej działalności podporządkowany radzie nadzorczej czy zgromadzeniu wsporników (walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy). Argumentacja przemawiająca za takimi poglądami jest jednak bardzo wątła. Przepisy mówią wyraźnie, że rada nadzorcza nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. W spółce akcyjnej zakaz ten dotyczy także walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jedynie w spółce z o.o. doktryna dopuszcza wydawanie zarządowi wiążących poleceń przez zgromadzenie wspólników. Tyle że w spółce z o.o. zgromadzenie wspólników może odbywać się nawet raz w roku, a spółka działa przecież codziennie. Kontrola zgromadzenia nad zarządem może więc okazać się iluzoryczna. Ciekawy, choć dość oryginalny pogląd na temat podporządkowania wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 grudnia 2005 r. NSA przyjął w nim, że podporządkowanie pracownicze może polegać na związaniu członka jednoosobowego zarządu zadaniami spółki oraz koniecznością poddania się przez niego regułom organizacyjnym obowiązującym w danej spółce, miejscem i warunkami pracy, porządkiem wewnętrznym itp. Sąd podkreślił też, że jednym z ważnych elementów ograniczających swobodę jedynego wspólnika pełniącego funkcję jednoosobowego członka zarządu może być jego ekonomiczna zależność od spółki. Zdarzały się orzeczenia, w których sąd dopuszczał zawarcie umowy o pracę przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, będącego członkiem zarządu spółki, z innym członkiem zarządu. Osobiście odradzam zawieranie z członkami zarządów umów o pracę.

Więcej w spółka akcyjna, spółka kapitałowa
Zyskowny podział

Dywidenda to prawo do odpowiedniej części zysku przysługującego wspólnikom (akcjonariuszom) spółek kapitałowych, a także akcjonariuszom w spółkach komandytowo-akcyjnych. Zasady przyznawania dywidendy określa kodeks spółek handlowych, a w szczegółach umowy (w...

Zamknij