Upadłość nie uwalnia od podatków

Ogłoszenie upadłości nie zmienia zasadniczo pozycji przedsiębiorcy wobec fiskusa. Jeśli w wyniku podziału środków uzyskanych z likwidacji (sprzedaży) masy upadłości należności podatkowe nie zostały spłacone, fiskus może podejmować działania zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia, aż do momentu przedawnienia. Jednak po ogłoszeniu upadłości i wyznaczeniu syndyka masy upadłości odpowiedzialnym za rozliczenia z fiskusem staje się syndyk albo nadzorca. Odpowiada on np. za odprowadzenie podatku od sprzedaży majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej, a należącego do masy upadłości, a także za zapłacenie 10-proc. podatku od remanentu likwidacyjnego. To on rozlicza się z urzędem skarbowym z zaliczek na podatek należny od wynagrodzeń czy odpraw pracowników. Wydatki te stanowią dla upadłego koszt uzyskania przychodu. Niejako w imieniu upadłego syndyk rozlicza się także z VAT, a zwrot VAT przysługuje upadłemu, a nie syndykowi. Dla obowiązków w zakresie VAT bez znaczenia jest, czy działalność gospodarcza jest nadal prowadzona, czy już się jej nie prowadzi. Ogłoszenie upadłości nie pozbawia upadłego statusu podatnika VAT. Po ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy urząd skarbowy może wszcząć postępowanie podatkowe tylko przeciwko syndykowi. Ten występuje w imieniu własnym, ale na rzecz upadłego. Postępowanie podatkowe wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, a dotyczące należności, które podlegają zaspokojeniu z masy upadłości, może być podjęte na nowo przeciwko syndykowi tylko wówczas, gdy należności fiskusa nie zostały umieszczone na liście wierzytelności, choć fiskus o to zabiegał. Z dniem ogłoszenia upadłości następuje automatyczne zawieszenie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do przymusowego ściągnięcia podatków, a po prawomocnym uprawomocnieniu się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości następuje ich automatycznie umorzenie. Od tego momentu należności fiskusa mogą być spłacane tylko według reguł prawa upadłościowego i naprawczego. Do masy upadłości wchodzi majątek prywatny upadłego przedsiębiorcy, prowadzącego działalność indywidualnie. To samo dotyczy wspólników spółek nie mających osobowości prawnej, jeśli odpowiadają oni za ich długi całym swym majątkiem, tj. również osobistym, który nie był używany w działalności gospodarczej. Chodzi o wspólników spółki jawnej, partnerskiej, po części komandytowej, a także cywilnej. Urząd skarbowy może z urzędu umorzyć zaległości i odsetki, a także opłatę prolongacyjną, jeśli kwota zaległości nie została spłacona w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym. W praktyce przedstawiciele fiskusa korzystają z tej możliwości, jeśli nie ma najmniejszych szans na ściągnięcie podatków.

Ostatnie zapytania:

  • upadłośc konsumencka a rozliczenie z us
  • jak rozliczyć podatkowo sprzedaż upadłej spółki z o o
  • podatek od nieruchomości upadłość konsumencka
  • zaległości podatkowe powstałe po upadłości
  • zaległy podatek a upadłość firmy
  • upadłość konsumencka a podatek od nieruchomości od masy upadłej
  • upadłość i podatek
  • upadłość firmy a zwrot VAT
  • upadłość czy zobowiązanie rozliczamy miesięcznie do zgłoszenia do masy upadłości
  • upadłość a rozliczenia z fiskusem
Więcej w ogłoszenie upadłości, Podatki
Ryczałt od przychodów- ceniony i wygodny

Wszystkich stawiających pierwsze kroki we własnym biznesie, obejmuje, co do zasady ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kontynuujących działalność, ryczałt obejmuje tylko wtedy, gdy przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły u nich...

Zamknij