Jakich zaświadczeń możemy żądać od fiskusa

Przepisy zobowiązują organy podatkowe, w tym urzędy skarbowe, do wydawania zaświadczeń. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie ubiegającej się o nie osoby. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: – urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; – osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W tych przypadkach organ podatkowy jest zobowiązany, wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Niektóre zaświadczenia powinny być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ich wydanie. Chodzi o zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności, ze źródeł przychodów położonych w: Austrii, Belgii, Luksemburgu, Andorze, Liechtensteinie, Monako, San Marino i Szwajcarii, lub na terytoriach zależnych lub stowarzyszonych Wielkiej Brytanii oraz Holandii, z którymi Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych. Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje, czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości, postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy, np. zaległościach podatkowych.