Kiedy sąd zakaże prowadzenia firmy

Każdy, kto zwleka z wnioskiem o ogłoszenie upadłości albo utrudnia postępowanie upadłościowe musi się liczyć z tym, że sąd upadłościowy może zakazać mu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres od 3 do nawet 10 lat. Zakazu może domagać się wierzyciel, a ponadto również: syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Na wystąpienie z takim wnioskiem wierzyciel i wskazane osoby mają rok, licząc od umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek upadłego nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania. Zakaz może być wydany także wówczas, gdy wniosku o ogłoszenie upadłości w ogóle nie było. Przypomnijmy, że każdy dłużnik musi wystąpić do sądu o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli gdy stał się niewypłacalny. Sąd może zakazać prowadzenia działalności także wówczas, gdy niewypłacalność danej osoby jest skutkiem jej celowego działania lub rażącego niedbalstwa. To samo dotyczy osób, które były uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub spółki handlowej niemającej osobowości prawnej oraz innych przedsiębiorców. Nie obowiązuje wówczas wspomniany roczny termin swoistego przedawnienia. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność przedsiębiorcy. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Jeżeli dłużnik jest spółką, spółdzielnią czy inną osobą prawną albo jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej to uważa się go za niewypłacalnego także wówczas, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, choćby nawet swoje długi spłacał na bieżąco. Wszyscy, wobec których sąd może wydać zakaz prowadzenia działalności, mogą być też zobowiązani do naprawienia szkód, jakie wierzyciele, a nawet osoby trzecie poniosły wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożenia go po terminie.