Forma dla firmy

Polskie przepisy umożliwiają prowadzenie biznesu w różnych formach prawnych, np. spółki akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, cywilnej czy komandytowej. Ryzyko związane z działalnością w spółce komandytowej można ograniczyć, ustanawiając komandytariuszem spółkę z o.o. Przewagą spółki z o.o. jest to, że jej wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania. Natomiast zyski wypracowane przez taką spółkę są bardziej dotkliwe opodatkowane niż np. spółki komandytowej. Dochód spółki z o.o. najpierw opodatkowany jest 19-procentowym CIT, a od dochodu pozostałego po opodatkowaniu, wypłaconego przez spółkę wspólnikowi, instytucja podatkowa ściąga kolejne 19 proc. PIT. Wspólnicy spółki komandytowej ponoszą wobec wierzycieli odpowiedzialność z zobowiązania spółki. Komplementariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej odpowiadającym za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Komandytariusz odpowiada jedynie do wysokości sumy komandytowej. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem CIT i PIT. To wspólnicy płacą podatek od jej dochodów. Spółka komandytowa eliminuje wspomniany powyżej efekt dwukrotnego opodatkowania, tj. na poziomie spółki z o.o. oraz późniejszego opodatkowania dywidendy. Użycie spółki komandytowej przez wspólnika będącego osobą prawną umożliwia „konsolidacje” dochodów i strat spółki osobowej oraz jej wspólnika i tym samym można osiągnąć efekt zbliżony do grupy podatkowej. Chcąc przekształcić spółkę z o.o. w komandytową można skorzystać z kilku wariantów, m.in.: z likwidacji spółki z o.o. i założenia spółki komandytowej; z wniesienia majątku spółki z o.o. aportem do nowo powstałej spółki komandytowej; z przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Likwidacją spółki nie jest dobrym wyjściem, gdyż przedsiębiorca traci zaufanie, jakim się cieszył, a ponadto dochód wspólników z likwidacji spółki jest opodatkowany 19-procentowym podatkiem dochodowym. Przepisy nie regulują jasno, czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową powoduje konieczność zapłaty podatku przez dotychczasowych udziałowców spółki z o.o. Wspólnicy spółki komandytowej powinni zadbać o optymalne ukształtowanie prawa do zysku, uwzględniając przy tym proporcje między swoimi wkładami. Oznacza to, że trzeba dążyć do maksymalizacji zysku komandytariuszy (osób fizycznych) i minimalizacji zysku komplementariusza (spółki z o.o.). Jeśli kwestia ta nie zostałaby właściwie uregulowana mógłby pojawić się problem „podwójnego opodatkowania” zysku komplementariusza.

Więcej w komandytariusz, spółka komandytowa
Problemy z reprezentacją

Prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, zwłaszcza, gdy jedynym komplementariuszem takiej spółki jest osoba prawna ma wiele zalet. Jest to prosty sposób na: wyłączenie w praktyce odpowiedzialności za zobowiązania spółki...

Zamknij