Karta podatkowa dobra dla małych firm

Rozpoczynający działalność gospodarczą musi złożyć wniosek o przyznanie karty podatkowej, jeszcze zanim uruchomi firmę. Jeżeli podatnik uzna, że bardziej opłaca mu się opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo na zasadach ogólnych, takiego wniosku po prostu nie składa. Wybór mają oczywiście tylko ci, którzy spełniają warunki do korzystania z tej formy rozliczeń z fiskusem. Jeśli podatnik opodatkowany już w tej formie nie zgłosi do 20 stycznia danego roku likwidacji działalności albo nie wybierze innej formy opodatkowania, przyjmuje się, że nadal ją prowadzi i że opodatkowany jest w formie karty. Karta ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim wiadomo z góry, ile zapłaci się w danym roku ryczałtu, bo jest on ustalony na cały rok w decyzji urzędu skarbowego doręczanej podatnikowi. Od decyzji tej można się odwołać do izby skarbowej. Niezależnie od tego podatnik może zrzec się opodatkowania w tej formie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji podatkowej albo decyzji zmieniającej wysokość karty. Trzeba jednak mieć również świadomość negatywnych stron karty. Opłacający ją nie mogą odliczać ewentualnych strat, korzystać z usług innych osób świadczonych na podstawie umowy-zlecenia i o dzieło, a także z usług innych zakładów i przedsiębiorstw, chyba że są to usługi specjalistyczne, nie przysługują im powszechne ulgi i odliczenia, w tym mieszkaniowe (wyjątek stanowi składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne). Nie wolno im zasadniczo prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej oprócz objętej kartą podatkową. Nie może w tym samym zakresie prowadzić działalności ich małżonek. Podatnik objęty kartą nie ma obowiązku prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej związanej z rozliczeniami z podatku dochodowego. Płaci podatek w wysokości ustalonej w decyzji podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Nie składa zeznania podatkowego. Do 31 stycznia musi jednak złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację (PIT-16A), w której wykaże wysokość składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty w poszczególnych miesiącach. Zatrudniający pracowników muszą zaś prowadzić ewidencje zatrudnienia oraz karty przychodów pracowników. W ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje się konkretne rodzaje działalności i „branże” objęte tą formą opodatkowania.

Więcej w karta podatkowa
Jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT-16A

Podatnicy karty podatkowej w ciągu roku podatkowego nie wpłacają zaliczek na podatek, ale co miesiąc płacą podatek wynikający z decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek podatnika o...

Zamknij