Nie koryguj bez potwierdzenia

Udzielanie rabatów to jedna z metod zachęcania klientów do zakupu towarów. Niestety przepisy o VAT przewidują niezwykle restrykcyjne zasady korygowania obrotu i podatku należnego w takiej sytuacji. Ale są one niezgodne z konstytucją. Konieczność skorygowania podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy po sprzedaży sprzedawca udzielił nabywcy rabatu, wynika z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z nim obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych, obowiązkowych rabatów i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W świetle § 16 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r., regulującego zasady wystawienia faktur, udzielenie rabatu dokumentuje się fakturą korygującą. Gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie. W praktyce kontrahenci nie zawsze akceptują przesłane im korekty albo w ogóle ich nie odbierają, gdy nie zapłacili w całości za pobrany towar. Przedsiębiorca nie może wtedy skorygować podatku należnego, przez co ponosi faktycznie jego ciężar. Tymczasem warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej został wprowadzony bez upoważnienia ustawowego, a więc niezgodnie z konstytucją. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 sierpnia 2005 r. uznał za niekonstytucyjny § 41 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT z 22 marca 2002 r. Przepis ten był skonstruowany tak samo jak obecnie obowiązujący § 16 ust. 4 rozporządzenia z 25 maja 2005 r. Sąd stwierdził, że posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie jest konieczne, aby móc obniżyć podatek należny w wypadku udzielenia kontrahentowi rabatu. Jednak orzeczenie WSA nie zwalnia podatników z obowiązku dokumentowania doręczenia korekt faktur w sposób przewidziany w § 16 ust 4 rozporządzenia z 25 maja 2005 r. Przepis ten nadal bowiem funkcjonuje w obrocie prawnym. Dopóki norma zawarta w przepisie nie zostanie uznana za niezgodną z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, dopóty podatnik może liczyć na pozytywne rozpatrzenie swojej sprawy jedynie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Jest natomiast mało prawdopodobne, by argumentację podatnika uznały organy podatkowe. Bezpieczniej jest zatem konsekwentnie przestrzegać przepisów, nawet gdy w opinii powszechnej są one niezgodne z konstytucją.

Więcej w faktura korygująca, rabaty
Jak kupować z rabatem?

Początek roku w wielu firmach, to planowanie zakupów produktów i usług biznesowych. Organizacje poszukują partnerów, z którymi mogą efektywnie wydać zabudżetowane pieniądze. Może w tym pomóc Książeczka Rabatowa 2010 przygotowana...

Zamknij