Zyskowny podział

Dywidenda to prawo do odpowiedniej części zysku przysługującego wspólnikom (akcjonariuszom) spółek kapitałowych, a także akcjonariuszom w spółkach komandytowo-akcyjnych. Zasady przyznawania dywidendy określa kodeks spółek handlowych, a w szczegółach umowy (w spółkach z o.o.) oraz statuty (w spółkach akcyjnych) przedsiębiorstw. Dla obu rodzajów w/w podmiotów obowiązują pewne ogólne zasady. To spółka decyduje, czy i ile dywidendy wypłacić za poprzedni rok obrotowy na zamykającym dany rok zwyczajnym zgromadzeniu wspólników (w spółkach z o.o.) lub na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (w spółkach akcyjnych). Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych zgromadzenia odbywają się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego. Rokiem obrotowym najczęściej jest rok kalendarzowy lub wyjątkowo inny wskazany w statucie spółki okres dwunastomiesięczny. Dywidenda jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom lub wspólnikom, którzy mają walory spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Główną zasadą podziału zysku jest podział proporcjonalnie do akcji lub udziałów. Są jednak od tej zasady pewne wyjątki. Uprzywilejowanie niektórych wspólników lub akcjonariuszy nie może przekraczać o połowę dywidendy przysługującej udziałom czy akcjom nieuprzywilejowanym. Uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy (akcjonariusze) danej spółki, którym przysługiwały udziały (akcje) w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Na poczet dywidendy można również wypłacić zaliczkę. Jest to dopuszczalne w spółce z o.o. oraz w spółce akcyjnej. Zaliczkę na poczet dywidendy można powiększyć o niewypłacone zyski z lat ubiegłych. Jeśli zamknięcie roku obrotowego pokaże stratę, zarząd może zwrócić się o zwrot wypłaconej zaliczki, ale tylko, gdy akcjonariusz, który ja pobrał działał w złej wierze. Dywidendy podlegają 19 proc. stawce podatkowej i nie łączy się ich z dochodami z innych źródeł. Podstawą opodatkowania jest kwota przypadająca na udziałowca dywidendy. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę Dywidenda podlega opodatkowaniu dopiero w momencie jej faktycznego wypłacenia udziałowcowi.

Więcej w spółka kapitałowa
Jak należy rozumieć pojęcie zyski niepodzielone

Ustawodawca nie zawęził działania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT tylko do zysków, które nie zostały rozdysponowane między wspólników spółki kapitałowej - orzekł WSA w Rzeszowie 2...

Zamknij