Pracodawca i związkowcy zawierają porozumienia zbiorowe

Pracodawcy i związki zawodowe mogą zawierać porozumienia zbiorowe. Ich postanowienia nie mogą być mniej korzystne niż przepisy kodeksu pracy, innych ustaw oraz rozporządzeń. Zgodnie z artykułem 9 kodeksu pracy porozumienia zbiorowe, jeśli są oparte na ustawie i przepisach określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, są źródłem prawa pracy. Porozumienia zbiorowe są więc aktami zbliżonymi swoim charakterem najbardziej do układów zbiorowych pracy, ale w przeciwieństwie do nich nie muszą być rejestrowane. W praktyce najczęściej zawiera się je w sytuacjach kryzysowych u pracodawcy, aby zmniejszyć wpływ negatywnych skutków trudnego położenia firmy dla załogi. Porozumienia zbiorowe przewidziane są zarówno w kodeksie pracy, jak i innych ustawach, ale sposób ich zawierania, zakres przedmiotowy oraz strony różnią się. Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z porozumienia zbiorowego opartego na ustawie, to pracownicy mogą dochodzić swoich roszczeń także na drodze sądowej. W razie zawierania porozumienia jego treść musi być uzgodniona ze związkami zawodowymi. Oznacza to, że muszą one wyrazić zgodę na jego ostateczną treść. Gdy związków nie ma, wówczas pracodawca samodzielnie decyduje o regulaminie, a z przedstawicielami pracowników tylko konsultuje jego treść. Wystarczy zatem, że wysłucha ich stanowiska, ale nie musi go uwzględniać.

Ostatnie zapytania:

  • porozumienia zbiorowe
  • wzór porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi
  • porozumienie zbiorowe
  • porozumienia zbiorowe oparte na ustawie
  • porozumienia nienormatywnr ukladow zbiorowych
  • porozumienie ze związkami zawodowymi oparte na ustawie jakoźródło prawa pracy
  • porozumienie zbiorowe u pracodawcy
  • normarywne poozumienia zbiorowe prawa pracy
  • porozumienie zbi
  • porozumienie pracodawcy ze związkami zawodowymi
Więcej w kodeks pracy, porozumienia zbiorowe
Była gwarancja zatrudnienia, będzie odszkodowanie

Pracodawca nie może zwolnić pracownika, jeżeli pakiet socjalny gwarantuje mu trwałość stosunku pracy. Wyjątkiem jest zwolnienie dyscyplinarne pod warunkiem, że i ono nie zostało zastrzeżone w umowie z inwestorem. Pakiet...

Zamknij