Kto i za kogo zobowiązany jest płacić na fundusze

Fundusz Pracy jest opłacany przez pracodawców zatrudniających osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, jeśli w przeliczeniu na miesiąc zarabiają one przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Natomiast wpłaty na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zawsze są obowiązkowe. Fundusz Pracy finansuje działania państwa w zakresie tworzenia miejsc pracy i realizowania polityki walki z bezrobociem. Środki z FP są również przeznaczane na pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, kosztów aktywizacji zawodowej. Obowiązkowo składki na FP opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne między innymi za pracowników i wykonujących pracę na podstawie umów agencyjnych czy umów zlecenia. Fundusz Pracy muszą też opłacać osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, to jest przedsiębiorcy, twórcy i artyści oraz wolne zawody. Za niektóre osoby pracodawca nie opłaca składek na FP. Dotyczy to między innymi osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński. Z obowiązku tego zwolnione też są zakłady aktywizacji zawodowej za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Podstawę składki na FP stanowi podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składki na FP opłacane i finansowane są w całości przez płatników składek. Stopa procentowa składki od l stycznia 1999 r. wynosi 2,45 proc. Jej wysokość podawana jest w ustawie budżetowej. Głównym zadaniem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zaspokojenie roszczeń pracowników w przypadku niemożności wypłacenia ich przez pracodawcę. Składkę na FGŚP mają obowiązek opłacać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Podstawę wymiaru składki na FGŚP stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od l stycznia 2006 r. stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10 proc. i finansuje ją w całości płatnik składek.

Więcej w fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
Pomoc dla firm w tarapatach

Pracodawcy domagają się przywrócenia możliwości udzielania pożyczek ze środków Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) firmom z przejściowymi kłopotami finansowymi. W odpowiedzi rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy 23 grudnia 1993 roku...

Zamknij