Wcześniej odliczenie, teraz większy podatek

Otrzymując zwrot składek na ZUS uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, nie trzeba korygować zeznań podatkowych za lata, w których te koszty zostały wykazane. Wówczas bowiem podatnik postąpił prawidłowo, zaliczając je do takich kosztów. Otrzymany zwrot wydatków uprzednio zaliczonych do kosztów podatkowych należy zaliczyć do przychodów firmy. Skoro zapłacone składki zostały zaliczone do kosztów, będą przychodem firmy w miesiącu otrzymania ich zwrotu. Jeśli przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, powinien je zewidencjonować w kolumnie 8 tej księgi „pozostałe przychody”. W piśmie z 19 września 2000 r. minister finansów wyjaśnił, że jeśli podatnik otrzyma „zwrot z ZUS składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, to nie musi sporządzać korekty ubiegłorocznego zeznania podatkowego PIT. Kwota nadpłaconych a następnie zwróconych składek stanowi dla podatnika przychód, który podlega opodatkowaniu w miesiącu, w którym nastąpi faktyczny zwrot tych składek Przychód ten wykazywany jest przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym PIT”. Zgodnie z wyjaśnieniami organów podatkowych zwrócone składki odliczone od dochodu będą dla przedsiębiorcy przychodem z tak zwanych innych źródeł (a nie jak w przypadku składek zaliczanych do kosztów – przychodem z dzałalności gospodarczej). Zwrot części składki na ZUS, płaconej przez pracodawcę za pracownika, w jakiej zostały one sfinansowane z jego środków (jako płatnika), będzie dla pracodawcy przychodem z działalności gospodarczej – w miesiącu otrzymania (wpływu na rachunek bankowy) – jeśli wcześniej zaliczył te składki do kosztów firmy. Składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika i składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegają zwrotowi temu pracownikowi, nie są więc przychodem pracodawcy. Składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane ze środków pracownika są przychodem tego pracownika ze stosunku pracy. Zwróconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, odliczoną wcześniej od podatku, pracownik sam powinien doliczyć do swojego podatku w zeznaniu za rok, w którym ją zwrócono.

Więcej w PIT, składki na ZUS
Jaka jest odpowiedzialność podatkowa płatników

Za zobowiązania podatkowe odpowiada podatnik, i to całym swoim majątkiem - informuje Dziennik Gazeta Prawna. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Jeśli nie z jego winy podatku nie pobrano i...

Zamknij