Jak skutecznie dochodzić swoich praw

Jeśli podatnik stwierdzi, że na skutek niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym powstała u niego nadpłata podatku ma prawo wystąpić do naczelnika urzędu celnego. We wniosku tym powinien przedstawić argumenty za niezgodnością kwestionowanego przepisu z prawem wspólnotowym. Ponieważ polscy urzędnicy w praktyce nie stosują bezpośrednio unijnych przepisów, należy zakładać, że sprawa nie zostanie pozytywnie rozstrzygnięta w postępowaniu podatkowym. Przygotowaną wcześniej argumentację można więc wykorzystać w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Przepisy ordynacji podatkowej pozwalają na wznowienie postępowania zakończonego już prawomocną decyzją podatkową. Występując z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty lub o wznowienie postępowania w sprawie niezgodności krajowego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym, nie można wykluczyć, że władze skarbowe będą próbowały uchylić się od wydania decyzji albo podjęcia postępowania, zwlekając z wydaniem odpowiedniej decyzji. Wówczas podatnikowi przysługuje skarga na bezczynność organu. Składa się ją do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Złożenie skargi może spowodować, że organ podejmie jednak odpowiednie działanie i przyspieszy wydanie decyzji. Jeśli postępowanie administracyjne zakończy się wynikiem niekorzystnym dla podatnika, może on na zasadach ogólnych złożyć skargę do WSA, a jeśli ten podzieli stanowisko organów skarbowych – skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pozytywne zakończenie sporu prowadzi do odzyskania kwestionowanej należności. W pewnych sytuacjach organy podatkowe będą zobowiązane do zapłaty odsetek za zwlokę, a dodatkowo podatnikowi, który poniósł szkodę na skutek wydania decyzji, uchylonej następnie w wyniku wznowienia postępowania – przysługuje również odszkodowanie. Warto podejmować opisane tu kroki, gdyż pozytywnie zakończone postępowanie przynieść może podatnikowi wymierne korzyści finansowe.

Więcej w Naczelny Sąd Administracyjny, podatnik
Ułatwiać, nie utrudniać

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej dokument „„Podstawowe zakresy obszarów kontroli podatkowej", w którym ujawnia, co urzędy skarbowe będą kontrolować u przedsiębiorców w 2006 roku. Urzędnicy skarbowi wyjaśniają, że...

Zamknij