Z czego składa się wynagrodzenie

Czy to możliwe, żeby pracownik w poszczególnych miesiącach dostawał inną pensję? Możliwe, a to za sprawą różnych składników wynagrodzenia. Pensja pracownika to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Obejmuje ona wszystkie jego składniki. O tym, które z nich otrzyma pracownik, decydują wzajemne ustalenia między nim a pracodawcą. Wynagrodzenie z rozbiciem na poszczególne jego składniki powinno być zapisane w umowie o pracę. Oprócz tego u pracodawców zatrudniających więcej niż 20 osób warunki wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą powinny być określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania. Jeszcze inaczej kwestia ta jest regulowana u pracodawców ze sfery budżetowej. Ci, jeżeli nie są objęci układem zbiorowym pracy, muszą stosować się do odpowiednich ustaw i rozporządzeń, w zależności od tego, w jakim dziale administracji funkcjonują. Premia jest zupełnie czym innym niż nagroda, choć często są mylone. Premia jest składnikiem wynagrodzenia, którego pracownik może się domagać. Z reguły ma związek z osiągnięciem określonych wyników w pracy. Warunki jej przyznawania, wysokość i sposób wypłaty powinien określać regulamin premiowania. Gdyby pracodawca odmówił wypłaty premii, pracownik może ze swoim roszczeniem wystąpić do sądu. Jeśli jednak pracodawca jest w stanie wykazać, że istnieje choć jedna przesłanka pozbawiająca prawa do premii lub dająca podstawę do jej obniżenia, to nie musi udowadniać wszystkich okoliczności, z powodu których nie wypłacił premii lub ją obniżył. Nagroda, w przeciwieństwie do premii, nie jest składnikiem wynagrodzenia. Decyzja o jej przyznaniu i wypłacie należy wyłącznie do pracodawcy. Pracownik nie może więc żądać jej wypłacenia. Ma takie prawo jedynie wtedy, gdy pracodawca już ją przyznał, ale zwleka z wypłatą. Inaczej jest jednak z nagrodami rocznymi, które są udziałem w zysku lub nadwyżce bilansowej przedsiębiorcy oraz nagrodami jubileuszowymi. Wypłata nagrody rocznej zależy od tego, czy przepisy branżowe lub wewnętrzne regulacje płacowe pracodawcy ją przewidują. Jeśli tak, to pracownicy powinni ją otrzymać i mogą domagać się jej wypłaty. Nagrody jubileuszowe, związane z długoletnim stażem pracy, nie mają charakteru powszechnego. Pracownicy mogą na nie liczyć tylko wtedy, gdy u pracodawcy jest przewidziana ich wypłata. Mogą żądać ich wypłacenia także, jeśli prawo do nich jest zapisane w układach zbiorowych pracy, regulaminach wynagradzania lub innych wewnętrznych przepisach płacowych obowiązujących u pracodawcy. Premia przewidziana w regulaminie wynagradzania, której zasady uzyskania i wypłaty nie są przez pracodawcę dookreślone w regulaminie premiowania, jest do czasu wykonania tych czynności przez pracodawcę premią uznaniową, czyli nagrodą. Oprócz premii regulaminowych pracodawca może również wypłacać premie motywacyjne.

Więcej w nagroda, premia
Mocna strona Heureki

Nowa witryna internetowa agencji reklamowej Heureka otrzymała w grudniu tytuł 'Strony miesiąca' od portalu Webesteem.pl poświęconego projektowaniu serwisów WWW. Nagroda ta jest ważnym wyróżnieniem, ponieważ przyznawana jest przez niezależnych twórców,...

Zamknij