Podatek można umorzyć albo rozłożyć na raty

Jeśli musimy zapłacić podatek, a brak nam funduszy to możemy złożyć wniosek o ulgę i czekać jak rozpatrzy ją fiskus. Może zdarzyć się sytuacja, ze fiskus umorzy nam podatek całkowicie (oraz odsetki za zwłokę), ale musimy wykazać, że jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym. Ważny interes podatnika to np. trudna sytuacja materialna, zagrażająca jego egzystencji. Natomiast interes publiczny wystąpi wtedy, gdy odmowna decyzja urzędu doprowadzi do likwidacji firmy i zwolnienia pracowników. Wniosek o umorzenie podatku można złożyć nawet wtedy, gdy wcześniej urząd go wyegzekwował. Wątpliwości powstają natomiast w sytuacji, gdy podatnik zapłaci go dobrowolnie, a potem dopiero ubiega się o zwolnienie z długu. Podatek można też rozłożyć na raty. Tu można liczyć na większa wyrozumiałość organów podatkowych. Zapłacimy tyle ile się należy, ale w ratach. O rozstrzygnięciu też będzie decydować ważny interes podatnika bądź interes publiczny. W razie uwzględnienie wniosku podatnika o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności organ podatkowy ustala i pobiera opłatę prolongacyjną. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi połowę stawki za zwłokę. Należy też pamiętać, że przyznawanie ulg uznaniowych (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) powinno nastąpić zgodnie z przepisami o pomocy publicznej. Wydając decyzję w sprawie rozłożenia na raty, organ podatkowy działa w ramach tzw. uznania administracyjnego, co oznacza, że może, ale nie musi zastosować ulgi. Podobnie jest z odroczeniem terminu płatności podatku. W interesie podatnika leży wykazanie, że odroczenie terminu płatności wpłynie realnie na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa do tego stopnia, że w ustalonej przyszłości podatnik będzie miał środki na spłatę należności. Podatnik we wniosku sam proponuje terminy i wysokość poszczególnych rat. Urząd nie jest związany wnioskiem podatnika, powinien jednak określić harmonogram spłat odpowiadający jego możliwością finansowym. Artykuł zawiera wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Więcej w podatek
Dywidenda na kredyt, a odsetki do kosztów

Z wypłatą dywidendy wiążą się często spore dodatkowe koszty. Czy spółka może je uwzględnić w swoim rozliczeniu podatkowym? Organy podatkowe często to kwestionują. Przywołują argumenty, które podniosło niegdyś Ministerstwo Finansów:...

Zamknij