CRM w klubie sportowym

Kilkanaście ostatnich lat przyniosło wyraźną ewolucję koncepcji zarządzania organizacjami sportowymi na świecie: coraz więcej z nich dąży do jak najlepszego poznania swoich klientów, a marketing masowy ustępuje miejsca marketingowi relacyjnemu. Magazynowanie danych o kibicach i partnerach w różnych miejscach znacząco obniża ich wartość. Wiele do życzenia pozostawia również jakość takich danych – informacje są często niepełne, nieaktualne czy zduplikowane. Unifikacja i centralizacja zasobów pochodzących z wielu źródeł, koordynacja dostępu do danych wewnątrz organizacji poprzez budowę hurtowni danych i implementację systemu zarządzania danymi w odpowiednich komórkach organizacyjnych to elementarne zadania stojące przed osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie CRM w klubie. Równocześnie ogromne znaczenie ma edukacja personelu nie tylko w zakresie obsługi systemu, ale przede wszystkim zrozumienia filozofii CRM, w której każdy indywidualny klient stanowi istotny kapitał dla organizacji. Stworzenie z wszystkich departamentów w klubie jednorodnej „platformy usługowej” umożliwi osiągnięcie efektu synergii dzięki bliskiej współpracy w zakresie gospodarowania wiedzą dotyczącą klientów. Niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonalności wdrażanego w klubie sportowym informatycznego systemu wspierającego CRM jest jego integracja z już funkcjonującymi, jak i nabytymi podsystemami i źródłami danych specyficznymi dla charakteru działalności takiej organizacji. Zaznaczyć należy, że na rynku funkcjonują zarówno systemy stworzone specjalnie dla biznesu sportowego, posiadające dedykowane rozwiązania technologiczne (m.in. Ascent, Softwere4Sport, Synchro Systems, Carnegie), jak również systemy uniwersalne, skonfigurowane na potrzeby konkretnej organizacji (m.in. Microsoft, Oracle, Onyx, Pivotal). Większość systemów CRM zbudowana jest w sposób elastyczny, umożliwiający użytkownikowi dobór odpowiednich aplikacji i modułów analitycznych według własnych potrzeb. Poszczególne narzędzia analityczne pozwalają na łatwą identyfikację obecnych i potencjalnych klientów, ich segmentację, budowanie profili, ocenę dotychczasowych przedsięwzięć na potrzeby poszczególnych działów, konstruowanie ofert precyzyjnie dopasowanych do poszczególnych segmentów odbiorców, planowanie przyszłych działań marketingowych oraz szybką i skuteczną komunikację. Marketing relacyjny jest odpowiednią orientacją w przypadku klubów sportowych ponieważ umożliwia budowę niezwykle cennych, długotrwałych i efektywnych więzi z sympatykami i partnerami. Klient mający świadomość, że znajduje się w centrum uwagi odczuwa przede wszystkim satysfakcję, a ta może w konsekwencji wpłynąć pozytywnie na jego lojalność wobec klubu. Posiadanie klientów lojalnych z kolei sprzyjać będzie rozwojowi biznesu, dywersyfikacji działań i oferowaniu dodatkowych, pożądanych przez nich usług.

Więcej w CRM
Co potrzebne jest do sprawnego działania

Oprogramowanie komputerowe posiada prawie każda firma w Polsce. Wybór oprogramowania zależy w dużej mierze od wielkości przedsiębiorstwa. Mniejsze firmy korzystają zwykle z oprogramowania największych firm na polskim rynku np. Insert,...

Zamknij