Gdy układ zbiorowy pracy jest korzystniejszy niż powszechne przepisy

Układ zbiorowy pracy może regulować sytuację pracowników lepiej, niż gwarantują to powszechne przepisy. Najczęściej dotyczy to wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą, ale może też wiązać się z warunkami pracy. Korzystniejsze dla zatrudnionych postanowienia układu wchodzą w życie z dniem jego rejestracji. Często pracodawca i zakładowe organizacje związkowe we wniosku o rejestrację podają wcześniejszą datę wejścia w życie jego postanowień lub protokołu dodatkowego niż data rejestracji. Podobny zapis na niekorzyść zatrudnionych jest niemożliwy, co więcej – zmiany na niekorzyść, po ich zarejestrowaniu, należy wypowiedzieć indywidualnie każdemu pracownikowi. Przy zapisach na korzyść pracowników należy pamiętać, że chodzi o takie świadczenia, których pracodawca nie musi wypłacać na podstawie przepisów prawa pracy. Dla pewnych grup pracowników w ogóle nie można zawrzeć układu zbiorowego pracy. Najczęściej regulowane w układach zbiorowych świadczenia to: – nagrody jubileuszowe – odprawy emerytalno-rentowe – dodatki za pracę w porze nocnej, pracę świadczoną w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkanocy oraz pracę zmianową – dodatki za staż pracy – zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – większa ilość przerw w pracy lub wydłużenie przerwy – dodatkowy urlop wypoczynkowy – zwrot kosztów dojazdu do pracy – zapewnienie przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji pracowników – pomoc dla pracowników, których spotkały nieszczęścia i ich rodzin Od kilku lat maleje liczba protokołów dodatkowych do układów, w których strony polepszają położenie załogi. Na ogół postanowienia korzystniejsze od przepisów powszechnie przyjmują duzi, bogaci pracodawcy i tacy, u których działają silne zakładowe organizacje związkowe.

Ostatnie zapytania:

  • układ zbiorowy a zwiększony urlop
Więcej w prawo pracy
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za nękanie i zastraszanie w miejscu pracy

Jeśli pracownik jest nękany może, zgodnie z kodeksem pracy, żądać od pracodawcy zaprzestania takich działań. Ten musi zrobić wszystko, aby do mobbingu nie dopuścić. Kodeks pracy nie precyzuje jednak, czy...

Zamknij