Żądania we wniosku muszą być realne

Przesłanką umorzenia odsetek skarbowych oraz rozłożenia zaległości podatkowej na raty może być ważny interes podatnika lub interes publiczny. Jeżeli organ podatkowy przeanalizował, czy powyższe przesłanki nie wystąpiły i odpowiednio uzasadnił swoją decyzję, to do niego należy wybór rozstrzygnięcia. Najczęstszym argumentem przy wnioskach o ulgę jest trudna sytuacja finansowa i majątkowa, rodzinna czy życiowa podatnika. Interes publiczny może przemawiać za utrzymaniem miejsc pracy zagrożonego upadłością przedsiębiorcy czy potrzebą uszanowania zaufania do organów państwa, w sytuacji gdy zaległości podatkowe są efektem błędnych informacji z ich strony. Ważne jest też, aby wykazać, że przejściowe trudności ekonomiczne były spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi, noszącymi cechy czynników niezależnych od podmiotu wnioskującego o ulgę, bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu, niebędących następstwem świadomie przyjętej strategii gospodarczej. W przypadku wniosków o odroczenie terminu płatności podatku czy rozłożenie płatności na raty należy rozsądnie podejść do propozycji terminów zapłaty. Zbyt odległy termin płatności czy zbyt niskie raty mogą spowodować, że organ podatkowy załatwi wniosek negatywnie. Z kolei sytuacja, w której nie sprosta się warunkom nałożonym w decyzji, doprowadzi do tego, że zaległe kwoty będą natychmiast wymagalne wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi od pierwotnych terminów zapłaty. Organ podatkowy nie jest związany propozycjami podatnika. Na uwzględnienie swojego wniosku nie może liczyć podatnik, którego sytuacja nie rokuje nadziei na spłatę odroczonych czy rozłożonych na raty zobowiązań. Trzeba więc wykazać, że będzie się dysponowało źródłami pokrycia owych spłat. Ponieważ ulgi podatkowe dla przedsiębiorców są traktowane jako forma pomocy publicznej, muszą oni liczyć się z koniecznością wykazania, że spełniają kryteria do przyznania im takiej pomocy, określone w przepisach unijnych, w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w przepisach wykonawczych do niej.

Więcej w pomoc publiczna
Firmy na garnuszku

Pieniądze uzyskiwane w ramach pomocy publicznej zawsze każdą firmę cieszą. Zanim je jednak dostaniemy, trzeba spełnić szereg wymagań, np. dotyczących zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników niepełnosprawnych czy zapewnienia obsługi medycznej w...

Zamknij