Wykonawcy mogą uzupełnić brakujące dokumenty

Jeśli wykonawcy nie mają zaświadczenia z urzędu lub podpisu pod oświadczeniem, nie oznacza, że mogą być wykluczeni z przetargu. Jedynym wyjątkiem od zasady, iż w sytuacji braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu oznaczało wykluczenie wykonawcy z przetargu, był moment, gdy brak uzupełnienia dokumentów oznaczał konieczność unieważnienia przetargu. Jeśli chociaż jedna oferta była ważna, to zamawiający nie mógł wezwać pozostałych wykonawców do naprawienia błędów, nawet gdy ich oferty były korzystniejsze. Jednak ustawodawca doszedł do wniosku, że liczy się to, czy wykonawca spełnia postawione mu warunki, a nie same dokumenty, które mają jedynie to potwierdzać. W obecnym brzmieniu art. 26 ust. 3 (wszedł w życie 25 maja 2006 r.) zobowiązuje on zamawiającego, aby wezwał wszystkich wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek. Otóż przed wezwaniem do uzupełnienia zamawiający musi zbadać i ocenić oferty, a nawet sprawdzić, która z nich może być uznana za najkorzystniejszą. Jeśli okaże się, że mimo uzupełnienia brakujących dokumentów postępowanie i tak trzeba będzie unieważnić, wówczas nie może wezwać wykonawców do naprawiania błędów. Zgodnie ze znowelizowanym art. 26 ust. 3 pzp to zamawiający wyznacza termin, w którym wykonawcy muszą złożyć brakujące dokumenty. Czas ten jest celowo niesprecyzowany, aby dać możliwość dostosowywania go do różnych sytuacji. Wyznaczając termin na uzupełnienie brakujących dokumentów, zamawiający powinien kierować się intencją ustawodawcy tzn. dać wykonawcom realne szanse na poprawienie swojego błędu. Podsumowując, jeśli przedsiębiorca nie dołączył do oferty wymaganego dokumentu, to ma dostać czas na naprawienie tego błędu (można złożyć zaświadczenie z datą późniejszą niż termin składania ofert- rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumentu mogą być składane).

Więcej w przetarg
Decyzje i emocje w przetargach

Wybór określonej strategii reklamowej, kreacji czy wskazanie agencji jako zwycięzcy przetargu, zawsze budzi wielkie emocje, a dokonywane wybory często zaskakują, wydając się nieracjonalne. Wyznaczeniem optymalnego rozwiązania przez idealnego decydenta zajmuje...

Zamknij