Na chorobę… zasiłek

Każdy pracownik, który jest niezdolny do pracy, dostanie zasiłek chorobowy pod warunkiem, że ma wymagany okres wyczekiwania albo gdy okres wyczekiwania go nie dotyczy. Okres wyczekiwania to niezbędny okres pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym. Dla osób ubezpieczonych obowiązkowo wynosi on 30 dni. Nie jest wymagany okres wyczekiwania gdy przerwa między poprzednim a kolejnym ubezpieczeniem chorobowym nie przekroczyła 30 dni, a wliczone poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego dają łącznie wymagany okres wyczekiwania. A także gdy przerwa w ubezpieczeniu chorobowym była spowodowana urlopami bezpłatnym lub wychowawczyni albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Pod warunkiem jednak, że wliczony poprzedni okres ubezpieczenia chorobowego daje łącznie wymagany okres wyczekiwania. Nie musi czekać 30 dni na nabycie prawa do zasiłku chorobowego pracownik, którzy przystępując do obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, ma łączny 10-letni okres tego ubezpieczenia. Zalicza się tu także okresy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przed l stycznia 1999 r., które uprawniało do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, niezależnie od tego, jak długo trwały przerwy między nimi. Do okresu wyczekiwania nie wlicza się okresów pobierania zasiłków dla bezrobotnych a także okresu pobierania zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, bez okresu wyczekiwania, zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom – absolwentom szkół lub szkół wyższych. Pod warunkiem jednak, że zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły albo studiów.

Więcej w ubezpieczenie chorobowe
Kiedy przedsiębiorca zachowa prawo do chorobowego, a kiedy je straci

Jeżeli przedsiębiorca opłacił składki w terminie, ale nie dopłacił ich na kwotę nie większą niż 6,60 zł miesięcznie, to ZUS automatycznie zgadza się na zapłacenie składki po terminie. Tym samym...

Zamknij