Kiedy skrócić okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia, gdy umowę rozwiązuje pracodawca, ma zapewnić pracownikowi łatwiejsze przystosowanie się do nowej sytuacji i oswojenie z faktem utraty pracy i koniecznością poszukiwania nowego zatrudnienia. Jednak w niektórych przypadkach pracodawcy zależy na szybszym rozwiązaniu stosunku pracy. Taką możliwość przewiduje kodeks pracy w formie skrócenia okresu wypowiedzenia. Skrócenie tęgo okresu może znaleźć zastosowanie wyłącznie do umów o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca nie ma możliwości, by za pomocą skrócenia rozwiązać umowę zawartą na okres próbny czy na czas określony. Skrócenie może nastąpić w drodze jednostronnej decyzji pracodawcy bądź w wyniku zawartego z pracownikiem porozumienia. Strony, po dokonaniu wypowiedzenia umowy przez jedną z nich, mogą ustalić wcześniejszy termin jej rozwiązania. W drodze porozumienia okres wypowiedzenia może być przez strony dowolnie skracany. Jeżeli pracodawca skrócił okres wypowiedzenia bez zgody pracownika, to i tak umowa o pracę rozwiąże się dopiero z upływem okresu wypowiedzenia przewidzianego przez prawo pracy. Pracownik ma prawo żądać od pracodawcy wynagrodzenia za samowolnie skrócony przez niego okres wypowiedzenia. Pracodawca może skorzystać z możliwości jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia tylko wówczas, gdy wypowiada on pracownikowi umowę o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Dotyczy wyłącznie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że okres wypowiedzenia może zostać przez pracodawcę skrócony co najwyżej do miesiąca.

Więcej w Na podstawie artykułu Dominiki Cichockiej, okres wypowiedzenia
Długi okres wypowiedzenia nie zawsze dozwolony

Jak wyjaśnia ekspert Rzeczpospolitej w umowie o pracę można przewidzieć dłuższy niż kodeksowy okres wypowiedzenia, jeśli obie strony się na to godzą i jest to korzystne dla pracownika. Jednak nie...

Zamknij