Jak udokumentować prawo do zwrotu dofinansowania

Pracodawca, którego dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego K13/05, może ubiegać się o uzupełniające dofinansowanie do wynagrodzeń osób, które osiągnęły wiek emerytalny, za pełen okres niezbędny do skutecznego rozwiązania zatrudnienia liczony od dnia 1 stycznia 2004 r. i wynikający z przepisów kodeksu pracy, innych przepisów, układów zbiorowych lub postanowień umownych. Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność udokumentowania przez pracodawcę zakresu przysługującego mu uprawnienia do uzupełniającego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Podstawowe dane, pozwalające na ustalenie wysokości tego dofinansowania, takie jak: okres, forma i podstawa zatrudnienia, przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy, rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz status pracodawcy w okresie sprawozdawczym, a także jednostkowe kwoty dofinansowania przysługujące na poszczególne osoby, pracodawca może wykazać bezpośrednio w załącznikach INF-D-P do informacji INF-D, a zbiorczą kwotę wynikającą z wyliczeń – we wniosku Wn-D. Roszczenie, o którym mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pozwala na uzyskanie dofinansowań pracodawcom niezależnie od sytuacji wynikającej z uprzednio złożonych dokumentów oraz okresu, za który jest należne uzupełniające dofinansowanie. Po samodzielnym ustaleniu kwot uzupełniającego dofinansowania, o które będzie się ubiegał, pracodawca powinien przygotować dokumentację, którą przedstawi Funduszowi. Przede wszystkim powinien wykazać dane wpływające na wysokość ustalonego dofinansowania uzupełniającego. Dane te wraz z danymi wynikającymi z formularzy INF-D-P pozwolą PFRON-owi na ocenę, ilu pracowników niepełnosprawnych w wieku emerytalnym i na jakich zasadach zatrudniał w chwili wejścia w życie nowych przepisów. To ustalenie zadecyduje o wysokości wypłaconego dofinansowania. Pracodawca, który skorzysta z przysługującego mu uprawnienia wynikającego z wyroku T 13/05, powinien rozliczyć dofinansowanie lub dokonać korekty złożonych dokumentów dotyczących rozliczenia rocznego, w zakresie danych, które w związku z uzyskaniem uzupełniającego dofinansowania zdezaktualizowały się

Więcej w osoby niepełnosprawne
Kto dostanie dopłatę i nie będzie jej zwracał

Jak przypomina odpowiadając na pytania czytelników Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pracodawca może się starać o dofinansowanie do pensji zatrudnianej osoby niepełnosprawnej, jeśli terminowo wypłaca wynagrodzenie i...

Zamknij