Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuj kobiecie zatrudnionej na umowę o pracę lub zlecenia, która w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu lub w trakcie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Należy się on również wtedy, gdy kobieta przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 1 roku i wystąpiła o jego przysposobienie lub wychowanie w ramach rodziny zastępczej. W przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka prawo do zasiłku nabywa ojciec lub inny członek rodziny, jeżeli w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przerwie zatrudnienie lub działalność zarobkową. Podstawę tego zasiłku oblicza się na takich samych zasadach, jak podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, a więc podstawę zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc urodzenia dziecka. Składki na ubezpieczenie obliczane od zasiłku macierzyńskiego, nawet jeśli wypłaca je pracodawca, finansowane są z budżetu państwa. W przypadku zasiłku macierzyńskiego nie ma okresu oczekiwania. Można go otrzymać w przypadku urodzenia dziecka już w pierwszym dniu ubezpieczenia. Zasiłek macierzyński przysługuj przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako urlop macierzyński: – 16 tygodni (112 dni) przy pierwszym porodzie, – 18 tygodni (126 dni) przy drugim lub każdym następnym dziecku, – 26 tygodni (182) dni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Istnieje możliwość udzielenia 2 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze niewykorzystanym przed porodem, aż do wyczerpania pełnego wymiaru. Kobieta po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu, jednak resztę urlopu musi wykorzystać pracownik – ojciec dziecka. Zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi podstawę wymiaru na składki emerytalne i rentowe. Nie ma obowiązku potrącania składek od zasiłku macierzyńskiego za osoby, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej. Artykuł zawiera przykłady dot. opisanej powyżej tematyki. Został zamieszczony wykaz artykułów stanowiących podstawę prawną do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego.

Ostatnie zapytania:

  • czy na rencie przysluguje zasilek macierzynski
  • renta rodzinna a zasiłek macierzyński
  • renta chorobowa a zasiłek macierzyński
  • macierzyński na rencie
  • renta a zasiłek macierzyński
  • czy na rencie macierzyńskie
  • Renta rodzinna a zasilek macierzynski
  • świadczenie macierzynskie na rencie
  • urlop macierzyński a renta
  • urlop macierzyński na rencie
Więcej w kodeks pracy
Winę umyślną zatrudnionego udowadnia pracodawca

Pracownik, który umyślnie wyrządził szkodę pracodawcy, ponosi odpowiedzialność materialną na surowszych zasadach niż w przypadku, gdy do szkody dojdzie z winy nieumyślnej. W przypadku winy umyślnej pracownik jest zobowiązany do...

Zamknij