Najpierw klauzula wykonalności, później wniosek do sądu,

Gdy pracodawca nie chce wykonać prawomocnego wyroku, konieczne jest wyegzekwowanie zasądzonych roszczeń. Trzeba pamiętać, że procedura egzekucji świadczeń niepieniężnych jest inna niż świadczeń pieniężnych. Egzekucja wyroku sądu pracy jest możliwa po uzyskaniu przez pracownika klauzuli wykonalności wyroku, który nakazuje przywrócenie go do pracy lub sprostowanie świadectwa pracy. Może się zdarzyć, że w jednym wyroku sąd orzekł o kilku świadczeniach należnych pracownikowi, na przykład oprócz przywrócenia do pracy, zasądził na jego rzecz niewypłacone wynagrodzenia za nadgodziny. Egzekucję świadczenia niepieniężnego, jakim jest przywrócenie do pracy, przeprowadzić trzeba przed sądem, natomiast zasądzone kwoty wyegzekwować przez komornika. Zwykle pracownik uzyskuje jeden tytuł wykonawczy, więc lepiej od razu zawrzeć we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu żądanie wydania dalszego tytułu wykonawczego w trybie art. 793 k.p.c. Wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności pracow¬nik musi złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu czynność ma być wykonana, w praktyce będzie to sąd siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy. Pracownik składający wniosek zwolniony jest od opłat sądowych. Jeżeli sąd, po wysłuchaniu stron, stwierdzi, iż czynność, którą ma zrealizować dłużnik, nie została wykonana, wyznaczy mu termin do jej wykonania i zagrozi pracodawcy grzywną na wypadek niewykonania czynności. Jeżeli pracodawca nie wykona wyroku, pracownik musi zwrócić się do sądu o nałożenie grzywny i wyznaczenie kolejnego terminu do wykonania czynności z zagrożeniem surowszą grzywną. Wniosek ten pracownik może ponawiać, jeżeli pracodawca w dalszym ciągu odmawia zrealizowania wyroku. Grzywna orzeczona jednym postanowieniem nie może przekroczyć jednego tysiąca złotych. Zasada ta przestaje jednak obowiązywać, jeżeli trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Suma grzywien nie może przekroczyć stu tysięcy złotych. W przypadku wykonania czynności przez dłużnika grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu. Wymierzając grzywnę, sąd orzeka na wypadek jej niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt. Wówczas jeden dzień aresztu równoważny jest grzywnie w kwocie od 5 do 150 złotych. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć sześciu miesięcy. Gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy, np. 10 różnym pracownikom, maksymalny wymiar aresztu jest liczony dla każdej sprawy oddzielnie. Wykonanie czynności przez dłużnika lub zgłoszenie gotowości wykonania czynności powoduje zwolnienie z aresztu.

Ostatnie zapytania:

  • klauzulua wykonalności świadczenie niepieniężne
  • co zawrzec we wniosku o nadanie europejskiego tytulu wykonawczego
  • wniosek komorniczy o niewykonywanie postanowienia sadu
  • wniosek do sądu o komputer
  • w jakim terminie sąd powinien nałożyć klauzulę wykonalności
  • Niewykonanie wyroku sadu pracy przez pracodawce
  • klauzula wykonalności wyroku sądu pracy
  • klauzula wykonalności na świadczenia niepieniężne
  • klauzla wykonalnosci wyrok skazujacy grzywna
  • jak wyegzekwowac wyrok sadu?