Winę umyślną zatrudnionego udowadnia pracodawca

Pracownik, który umyślnie wyrządził szkodę pracodawcy, ponosi odpowiedzialność materialną na surowszych zasadach niż w przypadku, gdy do szkody dojdzie z winy nieumyślnej. W przypadku winy umyślnej pracownik jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Kodeks pracy nie definiuje ani pojęcia winy umyślnej, ani nieumyślnej. Przyjmuje się, że dla stosunków pracy typowe jest wyrządzenie szkody z winy nieumyślnej. Zazwyczaj jest ona skutkiem braku należytej staranności pracownika w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Natomiast wina umyślna występuje wówczas, gdy pracownik celowo doprowadza do powstania szkody, na przykład kradnie mienie pracodawcy. Ciężar dowodu, iż szkoda powstała z winy umyślnej, spoczywa na pracodawcy dochodzącym odszkodowania. Obciąża go także obowiązek udowodnienia jej wysokości. W przypadku gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę umyślnie, jego odpowiedzialność obejmuje nie tylko rzeczywiście poniesioną przez pracodawcę stratę, ale również i utracone przez niego korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby do niej nie doszło. Odpowiedzialność pracownika nie ogranicza się do kwoty trzymiesięcznych zarobków, jak to jest przy winie nieumyślnej. Obejmuje obowiązek naprawienia szkody w pełnej jej wysokości. Gdy szkoda zostaje wyrządzona umyślnie przez kilku pracowników ponoszą oni odpowiedzialność solidarną. Pracodawca może żądać zapłaty całości odszkodowania od wszystkich sprawców, od jednego z nich (na przykład od tego, którego sytuacja finansowa daję szansę na wyegzekwowanie pieniędzy) lub dochodzić części należności od jednego z pracowników, a części od drugiego. Solidarna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej: pracownicy nie mogą na przykład poprzez umowę jej wyłączyć. Nie ma znaczenia zakres winy poszczególnych sprawców dla wysokości zasądzonego od nich odszkodowania.

Ostatnie zapytania:

  • umyslna dezorganizacja pracy
  • wina nieumyślna pracownika
  • wina umyslna pracownika
  • wina umyślna i nieumyślna kodeks pracy
  • wina pracownika w kodeksie pracy
  • wina pracownika
  • jak udowodnić winę pracownika
  • wina umyslna pracowniak
  • wina umyślna i nieumyślna pracownika
  • wina nieumyślna w prawie pracy
Więcej w kodeks pracy, wina nieumyślna
Jakich informacji może domagać się pracodawca od pracownika

Zawierając umowę o pracę, przedsiębiorca ma prawo wymagać od pracownika dodatkowych oświadczeń i wniosków. Przechowuje je w aktach osobowych pracownika. Podstawowe dane, jakie pracownik musi podać pracodawcy to: imię (imiona),...

Zamknij