Prawo do dłuższego urlopu,

Wykonywanie niektórych zawodów daje prawo do dodatkowego, płatnego urlopu. Takie uprawnienia przysługują między innymi następującym grupom pracowników: • Funkcjonariuszom straży granicznej, • Prokuratorom, • Funkcjonariuszom celnym, • Policjantom, • Sędziom, • Radcom Prokuratorii Generalnej, • Urzędnikom Służby Cywilnej, • Pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodku pomocy społecznej. Zdarza się, ze pracownika wzywa urząd i powinien się stawić tam w tych godzinach, w których pracuje u swojego pracodawcy. Jeżeli bierze udział na przykład w postępowaniu prowadzonym przez sąd, policje, prokuraturę, organ administracji rządowej lub samorządowej, to wówczas otrzyma z urzędu wezwanie na konkretny dzień i godzinę. Pracodawca nie może odmówić zwolnienia go ani ustalać liczby zwolnień bądź czasu przebywania tego pracownika w urzędzie. Może natomiast domagać się, aby pracownik okazał na imiennym wezwaniu adnotację potwierdzającą fakt, że był obecny w urzędzie. Jeżeli pracownika wzywa urząd, to za nieobecność w firmie nie przysługuje mu wynagrodzenie. Wprawdzie szef musi go zwolnić, ale za tę nieobecność musi mu zapłacić, ponieważ przysługuje mu rekompensata za utracone zarobki od tego urzędu, który go wezwał. Natomiast pracodawca powinien wydać mu zaświadczenie o wysokości utraconych przez pracownika zarodków. Pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia w przypadku: choroby, odosobnienia z powodu zakaźnej choroby, choroby członka rodziny, sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Pracownik ma prawo do 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem W wieku do lat 14, bez względu na liczbę dzieci. Jeżeli nie wykorzysta go w danym roku kalendarzowym, to w przyszłym roku nie może wykorzystać tego zwolnienia w podwójnym wymiarze. Pracownik niepełnosprawny, który został zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym, po 1 roku od rozpoczęcia świadczenia pracy. (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, którzy mają prawo do urlopu przekraczającego 26 dni). Chałupnik ma prawo do urlopu w takim wymiarze jak pracownik zatrudniony na etat. Do stażu pracy wliczane są również lata nauki. Za czas urlopu chałupnik ma prawo do wynagrodzenia.

Więcej w prawo pracy
Czy pracownik może powiedzieć „nie”

Stosunek pracy charakteryzuje się tym, że praca świadczona przez pracownika musi być wykonywana pod kierownictwem. Oznacza to, że pracownik musi przy wykonywaniu pracy robić to, czego wymagają jego przełożeni. Zasada...

Zamknij