Zaniechałeś inwestycji, nie będziesz mieć kosztów

Zdarza się, że z przyczyn ekonomicznych firma nie może kontynuować rozpoczętej inwestycji. Decyzja o jej zaniechaniu pociąga za sobą wiele konsekwencji podatkowych. Zaniechanie inwestycji oznacza brak podejmowania kolejnych czynności związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym. Nie jest to przesunięcie inwestycji w czasie zmiana jej postaci w stosunku do pierwotnych założeń. W konsekwencji nie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jej wartości. Odpisom takim podlegają bowiem środki trwałe kompletne i zdatne do użytku, które są wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Często inwestor sprzedaje rozpoczętą inwestycję. Uzyskany w ten sposób przychód może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia składników majątkowych na zasadach ogólnych. Przychód ze sprzedaży może oczywiście okazać się niższy od poniesionych wcześniej nakładów, przy czym ceny sprzedaży rzeczy lub praw mogą być kontrolowane przez organy podatkowe. Wartość rynkową ustala się wtedy na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Podatnik nie ma również prawa do odliczenia VAT naliczonego. Jeśli w trakcie przeprowadzania inwestycji skorzystał z prawa odliczenia podatku, będzie musiał dokonać korekty zeznania. Polskie przepisy nie są jednak zgodne ze standardami unijnymi. Wg Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości podatnik nie jest w stanie przewidzieć opłacalności prowadzonych inwestycji, dlatego jeśli zaniechanie działalności wynika z przyczyn niezależnych od inwestora, nie powinien on korygować swojej deklaracji podatkowej.

Więcej w korekta zeznania podatkowego, Podatki
Rozdziel, jak ci wygodniej

Dochód z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej trzeba oddzielić od uzyskanego poza nią. Jest on bowiem zwolniony z podatku do wysokości określonej przez przepisy podatkowe. Lepiej, żeby przedsiębiorca zrobił...

Zamknij