Konsekwencje opłacenia składek po upływie terminu

Dokumenty rozliczeniowe powinny być przesłane w terminie do: • 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, i gospodarstwa pomocnicze, • 10 dnia następnego miesiąca – opłacający składki wyłącznie za siebie, • do 15 dnia miesiąca – pozostali płatnicy. W tym samym terminie płatnik musi dokonać wpłaty należnych składek. Płatnik opłaca składki odrębnymi wpłatami na wskazane przez ZUS rachunki bankowe. W rozbiciu na składki na: • ubezpieczenia zdrowotne, • ubezpieczenia społeczne, • FP i FGŚP. Płatnicy składek są zobowiązani opłacać należności z tytułu składek w formie bezgotówkowej, poprzez obciążenie rachunku bankowego płatnika. Do opłacania składek w formie bezgotówkowej nie są zobowiązani np. twórcy, artyści, osoby kontynuujące ubezpieczenia i osoby duchowne. Za termin dokonania wpłaty należności składkowych uważa się: • Przy zapłacie gotówką – dzień dokonania wpłat należności z tytułu składek w banku lub placówce pocztowej, • W obrocie bezgotówkowym dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika. Jeśli płatnik opłaci składki na ubezpieczenia po ustalonym terminie, jest zobowiązany uregulować wraz z należnością główną także odsetki za zwlokę. Odsetki za zwłokę pobiera się osobno od zaległości za: • Ubezpieczenia zdrowotne, • Ubezpieczenia społeczne, • FP i FGŚP. Rozliczenie składek przy niepełnej wpłacie: 1. Z zaniżonej wpłaty składek po terminie wylicza się kwotę należnych odsetek za zwłokę z tej wpłaty, a nie kwotę części należności głównej (części składki). 2. Zaokrągla się kwotę odsetek za zwłokę. 3. Wylicza się kwotę części należności głównej, która stanowi różnicę między zaniżoną faktyczną wpłatą a wyliczoną i zaokrągloną kwotą odsetek za zwłokę od tej części składki. Zakład pracy jest zobowiązany, bez uprzedniego wezwania przez ZUS, opłacać i rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym zatrudnia pracowników. Osoba, która nie dopełniła obowiązki zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników i nie odprowadziła składek na ich ubezpieczenie społeczne podlega szczególnemu reżimowi odpowiedzialności, gdyż od zaległości podatkowych, pobiera się odsetki za zwlokę, bez względu na to, z czyjej winy powstały te zaległości.