Ważne jest, aby wyeliminować sprzeczności

Od wielu lat, z obszaru zainteresowań menedżerów nie schodzi zarządzanie przez cele. Z doświadczeń firm doradczych wynika, że szefowie działów HR preferują systemy zarządzania przez cele (MBO), a najwyższa kadra zarządzająca – zarządzanie w oparciu o strategiczną kartę wyników (BSC). Oba systemy są właśnie systemami zarządzania przez cele: MBO – poprzez cele krótkoterminowe. W ramach tego systemu, cele wyznaczane są w perspektywie 1 roku. Zasadność każdego z celów, a także dobór mierników ich realizacji oraz ich wartości docelowe, ustalane są w tym przypadku w drodze negocjacji z przełożonymi – w ten sposób uzyskuje się efekt utożsamienia pracownika z celem. W przypadku systemów BSC natomiast, strategia przedsiębiorstwa jest przekładana na cele długoterminowe, ujęte w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju. Następnie przekłada się je na cele średnioterminowe i krótkoterminowe, co umożliwia przejście z zarządzania strategicznego na operacyjne. Wyznaczone cele są również przenoszone na poziom kluczowych procesów, działów, zespołów, a wreszcie – na poszczególne stanowiska pracy. System BSC wymusza zatem koncentrację na celach i projektach ważnych dla całej firmy, a nie tylko dla działu czy przełożonego pracownika. Zmusza do osiągnięcia własnych celów w zgodzie z celami innych ośrodków. W praktyce, systemy BSC i MBO mogą być komplementarne. BSC będzie doskonałym systemem zarządzania długoterminowego i krótkoterminowego na wyższych poziomach organizacji, a MBO może być wykorzystane do zarządzania operacyjnego na niskich szczeblach. Ważne jest to, aby wyeliminować sprzeczności pomiędzy celami wewnątrz jednej organizacji. Zawsze trzeba również pamiętać, że ważne jest tworzenie strategii, nawet w sytuacji, gdy nasila się walka konkurencyjna, a otoczenie firmy jest tak dynamiczne, że trudno cokolwiek zaplanować.

Więcej w BSC, MBO
Cele globalne przełożone na indywidualne

Anna Błaszczuk, doktorantka w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH, opisuje korzyści z wdrożenia BSC w polskim oddziale Motoroli. Pomysł powstał w 1999 roku. Najważniejszym efektem okazało się rzeczywiste ujednolicenie i...

Zamknij