Pracodawca płaci, chociaż pracownik choruje

Zgodnie z artykułem 80 kodeksu pracy za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie. W wielu sytuacjach jednak zatrudnionego nie ma w pracy albo jej nie świadczy, a mimo to przysługuje mu wynagrodzenie. Przyjmowany do pracy musi przejść wstępne badania lekarskie, a gdy już pracuje – badania okresowe i kontrolne. Te dwa ostatnie powinny się odbywać, jeśli to tylko możliwe w godzinach pracy. Pracodawca musi nie tylko pokryć ich koszty, ale także wypłacić pracownikowi pensję za czas jego nieobecności w pracy, gdy oddawał się badaniom. Nalicza się ją według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Z bezpieczeństwem i higieną pracy wiąże się konieczność kształcenia pracownika w tym zakresie. Szef ponosi pełne koszty takich szkoleń. A że powinien je prowadzić w godzinach pracy, to musi też wypłacać zatrudnionemu wynagrodzenie, choć ten nie świadczy w tym czasie pracy. Kiedy pracownik jest gotowy do pracy, ale nie może jej wykonywać z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mamy do czynienia z przestojem. Za ten czas pracownikowi należy się wynagrodzenie. Pracownik może nie świadczyć pracy, bo warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia albo wykonywanie pracy stwarza takie zagrożenie dla innych osób. W takich przypadkach ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy i oddalić się z miejsca zagrożenia, ale musi o tym zawiadomić przełożonego. Gdy w ciągu doby pracownik pracuje, co najmniej 6 godzin, pracodawca musi mu zapewnić 15-minutową przerwę w pracy. Ponieważ taka przerwa jest wliczana do czasu pracy, to za korzystanie z niej należy się wynagrodzenie. Pracownica pracująca więcej niż 4 godziny dziennie, karmiąca dziecko piersią ma prawo odpowiednio do 1 lub dwóch przerw po 30 lub 45 minut. Także za niektóre zwolnienia od pracy pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie. Chodzi o zwolnienie pracownika: • Na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze strony lub świadka; • Na czas przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych; • Będącego ratownikiem GOPR; • Będącego krwiodawcą; • Na dwa dni-w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu jego małżonka lub jego dziecka, ojca, matki, itd. • Na jeden dzień-w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dzidka, itd. We wszystkich tych przypadkach pracodawca oblicza pobory jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Liczy się również wynagrodzenie dla osoby, którą pracodawca skierował na podnoszenie kwalifikacji w firmach szkolnych lub pozaszkolnych. Na okres ciąży pracownica powinna mieć zmieniony rozkład czasu pracy, a gdy nie ma takich możliwości powinna być zwolniona z obowiązku wykonywania pracy (także w przypadku badań, których nie może wykonać poza godzinami pracy). Z porodem wiąże się prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego. Pracodawca musi jej udzielić 2 tygodni takiego urlopu przed terminem porodu, jeśli będzie tego chciała. Pracodawca powinien dać wolne pracownikowi, jeśli ten mus osobiście sprawować opiekę nad: chorym członkiem rodziny lub dzieckiem (w uzasadnionych przypadkach). Jeśli pracodawca zatrudnia u siebie tych, którzy pełnią funkcje społeczne, powinien liczyć się z koniecznością udzielania im płatnego wolnego. Pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowych mają również prawo żądać od pracodawcy wolnego od pracy na czas niezbędnych czynność wynikających z ich funkcji związkowych. Przy wypowiedzeniu na okres ponad 2 tygodni pracownikowi przysługują również 2 dni na poszukiwanie pracy.

Więcej w nieobecności, pracownik
Menedżer skutecznie do firmy przywiązany

Każda organizacja jest unikalna, z tego powodu istnieją różne kryteria doboru kadry menedżerskiej. Dwa główne powody, dla których konieczne jest ciągłe dokształcanie pracowników, podnoszenie ich umiejętności oraz większa integracja z...

Zamknij