Kasa po likwidacji? Pokaż podstawę

Likwidacja spółki nie jest równoznaczna ze zwrotem nadpłaconego VAT. Jeśli podatnik został wykreślony z rejestru płatników tego podatku, to kwestia zwrotu nadpłaconego VAT ma charakter dyskusyjny, a obowiązujące przepisy wcale nie pomagają w przeprowadzeniu tej operacji. Zgodnie z nimi bowiem, obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu nadpłaty nie stosuje się do podatników nie zarejestrowanych jako czynny vatowiec. Sąd Najwyższy w jednym z wyroków stwierdził natomiast, że podatnik, który w dniu złożenia prawidłowego rozliczenia podatkowego był zarejestrowany, nie traci prawa do zwrotu wykazanej w rozliczeniu różnicy podatku naliczonego nad należnym i to nawet wtedy, gdy po złożeniu rozliczenia wykreślono go z rejestru podatników VAT. Zatem, aby ubiegać się o zwrot nadpłaconego VAT, przedsiębiorca powinien wykazać jego nadpłatę jeszcze przed zaprzestaniem działalności i zgłoszeniem tego faktu do urzędu skarbowego. Aby taki zwrot dostać, nie można całkowicie zaprzestać działalności: odbywa się on bowiem na konto bankowe, a nieistniejąca spółka nie może go przecież posiadać. Kłopot ze zwrotem nadpłaty mogę mieć również osoby prawne, bo po zaprzestaniu działalności nie wiadomo, komu ją wypłacić. Roman Namysłowski z Ernst & Young radzi, by w takiej sytuacji poczekać z faktycznym zaprzestaniem działalności do momentu odzyskania pieniędzy. Rozważając tę decyzję, trzeba się zastanowić, czy na pewno jest ona opłacalna. To znaczy, czy ewentualny zysk ze zwrotu VAT na pewno będzie większy, niż administracyjne koszty sztucznego utrzymywania podmiotu przy życiu. Bo zanim pieniądze z urzędu skarbowego pojawią się na koncie, może upłynąć nawet 180 dni. Wyjściem z tej sytuacji jest również sprzedaż majątku spółki w likwidacji, co pozwala w ostatniej deklaracji na zbilansowanie się dla potrzeb VAT lub nawet wykazanie nadwyżki podatku. Warunkiem jest tu jednak posiadanie przez spółkę wartościowego majątku.

Więcej w likwidacja spółki, nadpłata VAT
Czy możliwa jest kontrola spółki po jej likwidacji

Likwidacja spółki osobowej, która była podatnikiem VAT, uniemożliwia przeprowadzenie jej kontroli w zakresie obowiązków związanych z tym podatkiem. Czynności kontrolne w tym zakresie nie mogą być przeprowadzone w stosunku do...

Zamknij