Spółka dla tych, którzy nie lubią ryzyka

Procedurę powołania do życia spółki z.o.o. reguluje kodeks spółek handlowych. Dla wspólników cenne jest to, że w zasadzie już po dokonaniu pierwszych formalności mogą oni rozpocząć działalność.. Powołując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy przede wszystkim: • zawrzeć umowę spółki, • wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego, • powołać organy spółki, czy zarząd, jeśli wymaga tego umowa spółki lub ustawa, • zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pierwsza formalną czynnością przyszłych wspólników jest zawarcie umowy spółki. Musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego i powinna określać następujące cechy spółki: • firmę, • siedzibę, • przedmiot działalności, • wysokość kapitału zakładowego, • to, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, czas trwania spółki. Firma w rozumieniu przepisów to oznaczenie, pod którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Wspólnicy mogą nazwę firmy obrać dowolnie- byle pojawiły się w niej słowa „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Charakterystyczną cechą spółek kapitałowych jest to, że między zawarciem umowy spółki a jej powstaniem dochodzi do etapu przejściowego. Samo zawarcie umowy sprawia, że powstaje, tzw. spółka z.o.o. w organizacji. Spółka ta ma zdolność prawną, co oznacza, że to ona, a nie zawiązujący ją wspólnicy jest stroną określonych praw i obowiązków. Ma też zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może we własnym imieniu działać w obrocie i przed sądami oraz urzędami. Innymi słowa spółka w organizacji może prowadzić działalność już przed wpisaniem jej do rejestru. Zarząd spółki w organizacji zgłasza d sądu rejestrowego, właściwego ze względu na siedzibę spółki. Należy pamiętać, aby wniosek o rejestrację złożyć najpóźniej w pół roku od dnia zawarcia umowy. W przeciwnym razie umowa spółki przestaje istnieć.

Więcej w działalność gospodarcza
Pożyczki i dotacje na uruchomienie biznesu

W większość powiatowych urzędów pracy są jeszcze fundusze na rozpoczęcie działalności – wynika z rozeznania dziennikarzy Rzeczpospolitej. Zarejestrowani bezrobotni mogą uzyskać na ten cel maksymalnie 12,6 tys. zł. Kolejna pula...

Zamknij