Praca przy komputerze

Pracodawca ma obowiązek zorganizować stanowisko pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne warunki dotyczące monitora, klawiatury, stołu, siedziska, oprogramowania i wilgotności powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi. Dla nowych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowiska pracy pracodawca powinien ocenić warunki do pracy z monitorem ekranowym oraz podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości. Minimalne wymagania w zakresie bhp oraz ergonomii zawiera załącznik do rozporządzenia. O wszystkich aspektach zdrowia i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników. Tematyka ta powinna być elementem obowiązkowym w programie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp. Oprogramowanie komputerowe powinno odpowiadać zadaniu przewidzianemu do wykonania, być łatwe w użyciu oraz dostosowane do poziomu wiedzy lub doświadczenia pracownika. Pracodawca ma prawo kontrolować jakość i ilość pracy pracownika związanej z obsługą monitora, ale nie może się to odbywać bez wiedzy pracownika. Należy zapewnić, co najmniej 5-minutowa przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Prawo do przerwy przysługuje pracownikowi, praktykantowi, stażyście, zatrudnionemu na podstawie umów cywilnych i umów o pracę. Należy pamiętać, że praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin jest wzbroniona kobietom w ciąży. Przerwa w pracy i inne uprawnienia przysługują osobom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Więcej w ochrona zatrudnionych, praca przy komputerze
Pracującym przy komputerze szef zwróci wydatki na okulary

Pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty zakupu okularów tym pracownikom, którzy użytkują monitor ekranowy przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, to jest zazwyczaj co najmniej przez cztery godziny dziennie. Chodzi...

Zamknij