Czy pracownik może powiedzieć „nie”

Stosunek pracy charakteryzuje się tym, że praca świadczona przez pracownika musi być wykonywana pod kierownictwem. Oznacza to, że pracownik musi przy wykonywaniu pracy robić to, czego wymagają jego przełożeni. Zasada ta została zawarta wprost w artykule 100 kodeksu pracy, który określa podstawowe obowiązki pracownika. Zgodnie z jego treścią, pracownik jest zobowiązany wykonywać prace sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa albo umową p pracę. Pracownik musi robić to, co każe mu pracodawca, pod warunkiem, że polecenia nie prowadzą do łamania prawa i dotyczą pracy wykonywanej przez pracownika. Te polecenia muszą być wykonywane nawet wtedy, gdy pracownik ma własne, odmienne od przełożonego, zdanie na temat ich celowości i słuszności. Sąd Najwyższy niejednokrotnie zajmował stanowisko w tej sprawie. Pracownik nie musi wykonywać poleceń, które nie dotyczą i nie są związane z wykonywaną przez niego pracą. Pracodawca nie może domagać się od pracownika realizacji każdej swojej zachcianki. Pracodawca może każdemu pracownikowi- w pewnych okolicznościach i po spełnieniu kilku warunków – powierzyć na jakiś czas wykonywanie innej pracy. Pracownik może odmówić wykonania takiego polecenia, ale musi liczyć się z tym, że jego odmowa może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Niewykonanie polecenia przełożonego jest poważnym naruszeniem obowiązków pracowniczych, za które pracodawca może wyciągnąć surowe sankcje. Przede wszystkim może on ukarać pracownika jedną z kar porządkowych. Bezkrytyczne wykonywanie poleceń przełożonego może również uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. W przypadku, gdy pracownik ma wątpliwości, co do legalności polecenia, może prosić szefa o wydanie polecenia na piśmie lub poprosić go o powtórzenie polecenia przy świadkach. Zgodnie z prawem od wypowiedzenia dyscyplinarnego można złożyć odwołanie do sądu pracy i domagać się przywrócenia do pracy. Pracownik może również zakwestionować nałożoną na niego naganę i upomnienie.

Więcej w polecenie służbowe, prawo pracy
Nie od razu rozstaniesz się z pracownikiem

Co do zasady do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z upływem okresu wypowiedzenia. Jego długość określa kodeks pracy. Ustawowe okresy wypowiedzenia wolno jednak zmienić. Potrzebna jest do tego zgoda stron...

Zamknij