Listy referencyjne: możesz wystawić, możesz odmówić

Pracodawca może, ale nie musi wydać pracownikowi referencji. Jeśli już jednak zdecyduje się je wystawić, to powinien trzymać się faktów. W razie wątpliwości lepiej odmówić wydania opinii. Najczęściej wystawia się opinie pracownikom odchodzącym z firmy, czasem jednak jest to potrzebne w trakcie zatrudnienia, np. przy aplikowaniu na studia doktoranckie, czy adopcji dziecka. Choć obecnie nie ma przepisu nakazującego wydanie opinii, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca – na wniosek pracownika – wystawił taki dokument. Oprócz danych identyfikacyjnych obu stron, może on zawierać np. informacje o zajmowanym stanowisku lub pełnionej funkcji, okresie pracy w firmie i na poszczególnych stanowiskach, zakresie wykonywanych obowiązków, szczególnych osiągnięciach, uzyskanych kwalifikacjach i uprawnieniach czy wreszcie ocenę pracowniczego potencjału i możliwości opiniowanego. Opinia powinna być rzeczowa i obiektywna. Lepiej również unikać sformułowań typu „z naszego punktu widzenia”, ponieważ pracownik może je odebrać jako naruszenie dóbr osobistych. Aby uniknąć konfliktów, warto odnosić się tylko do spraw obiektywnych, czyli np. opisać obowiązki wykonywane przez pracownika. Opiniowany, który nie zgadza się z opisem pracy podanym przez pracodawcę, może zwrócić się do niego o sprostowanie. Pracodawca nie ma jednak obowiązku dokonać zmian, jeśli podane informacje są prawdziwe. Pracodawca może też wystawić opinię o pracy danej osoby na stażu lub praktyce (tzw. referencje). Mogą mieć one zarówno formę pisemną, jak i ustną. W dokumentach aplikacyjnych można podać imiona i nazwiska osób, które są skłonne udzielić ustnej rekomendacji. Warto też ujawnić ich stanowiska oraz nazwę firmy czy instytucji, w której pracują. Za zgodą osoby udzielającej referencji można podać również dane ułatwiające kontakt z nią, np. numer telefonu czy adres e-mail. Dokumenty aplikacyjne uzupełnione o referencje pozwalają pracodawcy lepiej poznać kandydata. Wciąż jeszcze nie są one jednak standardem przy rekrutacji na polskim rynku pracy. Inne zaświadczenia o pracy wydawane są najczęściej w ściśle określonych celach i zazwyczaj mają gotową treść. I tak, zaświadczenie dla banku wystawia się na blankiecie dostarczonym przez pracownika z banku; dane na potrzeby sądu powszechnego w postępowaniu karnym to odpowiedzi na pytania zadane przez sąd. Pracownik może wystąpić o wystawienie zaświadczenia o pracy również dla innych celów. Zawsze powinien jednak określić, do czego jest ono potrzebne i jakich informacji oczekuje się w tym dokumencie. Jedynym dokumentem, który pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jest świadectwo pracy. Trzeba je wydać bezwarunkowo. Pracodawca, który naruszy obowiązek wydania świadectwa pracy, popełnia wykroczenie i może zostać ukarany mandatem przez inspektora pracy. Świadectwo powinno zostać wydane bezpośrednio pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej na piśmie – w dniu, w którym dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie można wydać tego dokumentu pracownikowi ani osobie upoważnionej, to nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy, pracodawca przesyła go pocztą lub doręcza w inny sposób. W aktach osobowych pracodawca przechowuje kopię świadectwa pracy z adnotacją i podpisem pracownika potwierdzającym odbiór oryginału. W uzasadnionych przypadkach wydaje odpis tego dokumentu byłemu pracownikowi lub upoważnionej przez niego osobie. Warto podkreślić, że samo wypowiedzenie umowy o pracę nie rodzi natychmiastowego obowiązku wydania świadectwa. Trzeba to zrobić dopiero, gdy upłynie okres wypowiedzenia.

Ostatnie zapytania:

  • czy pracodawca moze odmowic wystawienia referencji
  • czy pracodawca musi wystawić referencje
  • odmowa wystawienia referencji
  • referencje dla pracownika odmowa
  • kto wystawia opinię nauczycielą
  • opinia pracownika dla sądu
  • opinia o pracy
  • opinia o pracowniku czy szef moze odmowic
  • kiedy wydaje się opinię o pracowniku potrzebna do opieki
  • kiedy wystawić referencje