Było wirtualnie, już będzie realnie

Łączna liczba upadłości w Polsce w 2005 roku wyniosła 727 – o 38 proc. mniej, niż rok wcześniej. W tym samym czasie, we Francji upadło 51 tys. firm, we Włoszech – 11,7 tys., a w Niemczech ponad 30 tys. firm. Najgorszymi płatnikami w Unii są Włosi, Francuzi i Hiszpanie. Od 8 maja polskie sądy będą dysponowały procedurami do wydawania i uznawania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego (odpowiedni dział został wprowadzony do kodeksu postępowania cywilnego). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, powołujące tę instytucję, weszło w życie 21 stycznia 2005 roku. Wojciech Jaworski, adwokat w kancelarii Salans uważa, że wyposażenie polskich sądów w odpowiednie procedury to przełom. Nastąpi bowiem swobodny przepływ orzeczeń w tej materii na obszarze wszystkich państw członkowskich, bez potrzeby prowadzenia jakiegokolwiek postępowania poprzedzającego wykonanie orzeczenia w kraju, w którym ma ono być wykonywane. Prawo działa oczywiście w obie strony. Jeżeli zatem polska firma zostanie uznana za bezspornego dłużnika, a jej zagraniczny wierzyciel uzyska europejski dokument egzekucyjny w swoim kraju, to będzie on skuteczny również nad Wisłą. Warto podkreślić, że w tej sytuacji najważniejsze będą umowne ustalenia, określające, w jakim kraju w razie potrzeby rozstrzygane będą spory między stronami. Gdy w umowie nie ma takich ustaleń, to działa prawo właściwe dla miejsca, gdzie ma siedzibę dłużnik. Europejski tytuł egzekucyjny nie jest odrębnym rodzajem orzeczenia sądowego. To status, jaki nadaje się orzeczeniu sądu państwa członkowskiego UE. Zewnętrzną oznaką jego nadania jest wystawienie specjalnego zaświadczenia. Obejmuje ono nie tylko kwotę roszczenia głównego, lecz również kwotę zasądzoną tytułem zwrotu kosztów procesu. Dla wydania tytułu konieczne jest spełnienie kilku określonych przepisami przesłanek. Bardzo ważny jest fakt, że sąd z innego kraju unijnego, niewydający zaświadczenia, nie ma uprawnień do jego merytorycznej weryfikacji. Jedynymi dokumentami, które wierzyciel jest obowiązany przedstawić organowi egzekucyjnemu w państwie, gdzie orzeczenie będzie wykonywane, są wiarygodne odpisy orzeczenia i zaświadczenia, w razie potrzeby razem z tłumaczeniem.

Więcej w europejski tytuł egzekucyjny
Orzeczenie na pół kontynentu

Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych to stosunkowo nowy instrument w obrocie gospodarczym. Jest to orzeczenie wydawane w niektórych sprawach przez sąd państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Aby nabrało charakteru wiążącego,...

Zamknij