Nie od razu rozstaniesz się z pracownikiem

Co do zasady do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z upływem okresu wypowiedzenia. Jego długość określa kodeks pracy. Ustawowe okresy wypowiedzenia wolno jednak zmienić. Potrzebna jest do tego zgoda stron umowy o pracę. Pracodawca i pracownik mogą zarówno skrócić jak i wydłużyć okres wypowiedzenia. Skrócenie okresu wypowiedzenia tej umowy nie zmienia dotychczasowych warunków rozwiązania stosunku pracy i może nastąpić dopiero wtedy, gdy jedna ze stron wypowie umowę o pracę. Sad Najwyższy podkreślił, ze ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę nie pozbawia pracownika roszczeń wynikających z artykułu 45 kodeksu pracy (bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę). Co do zasady wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas określony musi być przewidziane w jej treści. Jednak nie ma przeszkód, aby prawo do rozwiązania umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem ustalić później. Sąd Najwyższy potwierdził, że strony mogą tego dokonać w trakcie trwania ponad 6-miesięcznej umowy na czas kreślony. Za 2-tygodniowym wypowiedzeniem można rozwiązać umowę o pracę nawet przed upływem 6 miesięcy. Kodeks pracy milczy, czy za porozumieniem stron przy tej umowie można ustalić krótszy okres wypowiedzenia. Brakuje tez orzecznictwa w tej sprawie. Specjaliści twierdzą, że podobnie jak przy umowie bezterminowej, wolni tutaj skrócić okres wypowiedzenia za porozumieniem stron. Przy umowie bezterminowej wolno również wydłużyć okres wypowiedzenia. Sąd Najwyższy pozwolił na to, o ile stronom będzie przyświecało uprzywilejowanie pracownika. Czasami zgoda na wydłużenie okresu wypowiedzenia może się opłacać. Będzie tak, gdy pracownikowi zależy na szybkim rozstaniu z pracodawcą., Artykuł 18 k.p. mówi, że postanowienia m.in. umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne niż przepisy prawa pracy. Jednak czytelnik musi pamiętać o zasadzie swobody umów. Wydłużenie okresu wypowiedzenia może czasem leżeć w interesie pracownika ze względu na trudną sytuację na rynku pracy; Zapis o dłuższym okresie wypowiedzenia można skrócić wyłącznie po porozumieniu z pracodawcą. Wydłużenie okresu wypowiedzenia to również kłopot przy zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu zatrudnienia. Sąd zastrzegł, że jeśli wydłużenie okresu wypowiedzenia jest niekorzystne dla pracownika, to postanowienia zawarte w umowę o prace są nadal ważne.

Więcej w prawo pracy, rozwiązanie umowy o pracę
Kodeks pracy pozostaje w tyle za przepisami unijnymi

Polski parlament popełnił błędy przy wdrażaniu europejskiego prawa pracy. Największym uchybieniem – na szczęście już zlikwidowanym – był brak przepisów przyznających pracownikom prawo do informacji i konsultacji z nimi spraw...

Zamknij