W jakiej wysokości godziwe wynagrodzenie

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo pracownika do otrzymania godziwego wynagrodzenia za swą pracę. Kodeks pracy nie określa jednak jak należy rozumieć pojęcie „godziwego” wynagrodzenia za swą pracę. Sformułowanie to znalazło jednak miejsce w dokumentach międzynarodowych. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 1948 roku stanowi, że każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego, zadowalającego wynagrodzenia, które zapewni jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej. Na temat godziwości wynagrodzenia można przeczytać informacje także w uchwalonej przez Radę Europejską Europejskiej Karcie Społecznej z 1961 roku. Ten dokument w art. 4 stanowi m.in., że wynagrodzeniem godziwym jest takie wynagrodzenie, które zapewnia pracownikom i ich rodzinom godziwy poziom życia. Tymczasem przeciętne wynagrodzenie w Polsce kształtuje się na poziomie 2500 zł brutto, a Polska przystępując w 1991 roku do Rady Europy nie zdecydowała się na ratyfikację art. 4 Europejskiej Karty Społecznej. Polski pracownik nie może powołać się więc na takie rozumienie „godziwość” wynagrodzenia. Według Sądu Najwyższego godziwym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ekwiwalentne do wykonywanej pracy, przy uwzględnieniu kwalifikacji wymaganych do jej wykonywania, jak też ilości i jakości świadczonej pracy. Kodeks Pracy w art. 13 precyzuje, że warunki realizacji tego prawa określają prawo pracy i polityka państwa w dziedzinie płac, a w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym łatwo zauważyć, że pojęcie godziwości płacy na gruncie kodeksu pracy różni się od standardów międzynarodowych, a wynagrodzenie godziwe w Europie niekoniecznie musi okazać się takim w Polsce. W naszym kraju wynagrodzeniem godziwym jest już wynagrodzenie minimalne, obecnie wynoszące 899,10 zł brutto.

Ostatnie zapytania:

  • godziwe wynagrodzenie wg europejskiej karty społecznej
Więcej w kodeks pracy, prawa pracownika
Jak udzielać urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Artykuł wyjaśnia problem pracodawcy, którego pracownica kończy 13 stycznia 2006 swój urlop macierzyński. W jego trakcie wystąpiła ona z wnioskiem z udzielenia urlopu wypoczynkowego za 2005 r. w wymiarze 9...

Zamknij