Rozliczanie w deklaracji za I kwartał

Przedsiębiorcy rozliczający się z VAT kwartalnie muszą pamiętać, by w rozliczeniu za pierwszy kwartał – składanym do 25 kwietnia – sporządzić roczną korektę VAT naliczonego za 2005 rok. Dotyczy to jedynie tych podatników, którzy mogą odliczać VAT tylko proporcjonalnie, ze względu na zakupy wiążące się jednocześnie ze sprzedażą dającą prawo do odliczenia i niedającą tego prawa. Kwestia ta została rozwinięta w odpowiedziach udzielonych na pytania czytelników. Pierwsze pytanie dotyczyło konieczności uwzględniania otrzymanych i zafakturowanych zaliczek na poczet sprzedaży, która będzie miała miejsce w 2006 r. przy obliczaniu struktury sprzedaży za 2005 rok. Ekspert udzielił następującą odpowiedź. Proporcje sprzedaży, według której ma być rozliczony VAT naliczony, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego w całkowitym obrocie. Zgodnie z art. 29 ust.2 ustawy o VAT, w przypadku gdy pobrano zaliczki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota tych zaliczek, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku (i to bez względu na wysokość tych zaliczek). Skoro otrzymane zaliczki są obrotem w rozumieniu ustawy VAT, to oczywiście należy je uwzględnić w strukturze sprzedaży za 2005 r. Nie ma tu znaczenia, że sprzedaż na poczet której zostały przyjęte, będzie miała miejsce w kolejnym roku. W 2006 roku obrotem będzie bowiem tylko pozostała część należności za towar lub usługę. Drugi czytelnik opisał następującą sytuacje podatkową. W ciągu roku występuje u niego sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT (usługi szkoleniowe). W 2005 r. sprzedaż zwolniona wystąpiła jedynie w ostatnim kwartale. W kwartałach, gdzie występowała wyłącznie sprzedaż opodatkowana, naliczony VAT został wykazany do odliczenia w całości, bez stosowania współczynnika z roku ubiegłego. W deklaracji za IV kwartał 2005 r. naliczony VAT został odliczony według współczynnika wynikającego z proporcji z ubiegłego roku. Czy korygując VAT za 2005 r. należy także skorygować VAT naliczony w odniesieniu tylko do deklaracji za IV kwartał czy też powinien być skorygowany w każdej deklaracji za 2005r, nawet w tych, gdzie występowała tylko sprzedaż opodatkowana? Ekspert odpowiedział, że proporcjonalnie – według struktury sprzedaży – rozlicza się tylko VAT naliczony przy zakupie, których jednoznacznie nie da się przypisać ani czynnościom dającym prawo do odliczenia VAT, ani niedającym takiego prawa, a które służą do obu tych działalności. Jeżeli jest możliwe rozgraniczenie, które zakupy wiążą się wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, a które wyłącznie ze zwolnioną, to wówczas nie ma obowiązku proporcjonalnego rozliczenia VAT od nich. Jeśli więc zakupy związane jednocześnie ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną wystąpiły jedynie w deklaracji za ten okres to należy odliczyć od nich VAT według proporcji sprzedaży za rok ubiegły. Po ustalenie rzeczywistej struktury sprzedaży za miniony rok, powinno zostać skorygowane odliczenie jedynie tej części podatku naliczonego, która w trakcie roku podlegała proporcjonalnemu rozliczeniu.

Więcej w Podatki, prawo podatkowe
Darmowy program z Internetu

Opodatkowanie przychodów z tytułu nieodpłatnych lub częściowo płatnych świadczeń budzi kontrowersje. Organy podatkowe musza zdecydować, czy korzystanie z bezpłatnego oprogramowania dostępnego w internecie jest czy nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu...

Zamknij