Pożyczki i dotacje na uruchomienie biznesu

W większość powiatowych urzędów pracy są jeszcze fundusze na rozpoczęcie działalności – wynika z rozeznania dziennikarzy Rzeczpospolitej. Zarejestrowani bezrobotni mogą uzyskać na ten cel maksymalnie 12,6 tys. zł. Kolejna pula środków zostanie przekazana do urzędów na przełomie maja i czerwca. O środki należy wystąpić do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu. Prawo to nie przysługuje bezrobotnym, którzy na przykład: – prowadzili działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w urzędzie pracy, – nie byli zatrudnieni w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, – w ciągu ostatnich 2 lat byli karani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, – złożyli u innego starosty wniosek o dofinansowanie na uruchomienie działalności lub dotyczący przystąpienia do spółdzielni socjalnej, – w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku, odrzucili w urzędzie pracy, bez uzasadnionej przyczyny, propozycję podjęcia pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego oraz wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych, – otrzymali w ciągu ostatnich 5 lat pożyczkę (lub inne bezzwrotne środki) z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Osoby, które nie ukończyły 27 lat, planujące uruchomienie działalności, mogą uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę w ramach programu „Pierwszy biznes”. Kapitał jest udostępniany przez placówki Banku Gospodarstwa Krajowego i część funduszy pożyczkowych. O pożyczkę mogą wystąpić bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 lat oraz bezrobotni do ukończenia 27 lat, jeśli przedstawią dyplom szkoły wyższej, świadectwo lub inny dokument potwierdzający zakończenie nauki – dodatkowym warunkiem jest, aby od jej zakończenia nie minęło 12 miesięcy. Pieniądze można wykorzystać zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i stworzenie nowego miejsca pracy; w szczególności na zakup wyposażenia technicznego oraz dostosowanie pomieszczeń. Maksymalny limit pożyczki to 40 tys. zł na osobę. Może być ona udzielona najwyżej na 36 miesięcy. Do wniosku o taką pożyczkę trzeba dołączyć biznesplan, informację o miejscu prowadzenia działalności, zaświadczenie o statusie bezrobotnego, dokumenty potwierdzające wykształcenie, informacje o stanie cywilnym i stosunku do służby wojskowej oraz propozycje formy zabezpieczenia pożyczki. Osoby planujące uruchomienie firmy mogą również uzyskać środki w funduszach pożyczkowych – działa ich w Polsce 75. Oprocentowanie takich pożyczek waha się – w zależności od placówki – od 4 do 12 proc. w skali roku. Zaletą funduszy pożyczkowych są przede wszystkim łagodniejsze wymagania co do zabezpieczeń. Można za ich pośrednictwem uzyskać od 5 do 120 tys. zł. Środki na pomoc szkoleniową i finansową przy uruchamianiu firmy można ponadto uzyskać z działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”. O wsparcie mogą się starać osoby odchodzące z rolnictwa, pracownicy restrukturyzowanych przemysłów, osoby na etatach potrzebujące dodatkowego źródła dochodu oraz zarejestrowani w urzędach pracy jako poszukujący zatrudnienia i osoby, które nie ukończyły 25 lat. Z pomocy nie mogą natomiast korzystać bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy (chyba że się czasowo wyrejestrują) oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Oprócz nauki przedsiębiorczości, zakwalifikowani do programu otrzymają również wsparcie pomostowe i jednorazową dotację w kwocie maksymalnej 5 tys. euro.

Więcej w działalność gospodarcza, pożyczka
Nie jest łatwo, ale warto poszukać

Niewiele banków oferuje kredyty nowym firmom. Zazwyczaj, by być wiarygodnym klientem, trzeba prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej kilku miesięcy. Ofertę dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub funkcjonujących na rynku...

Zamknij