Jak zmienić grafik czasu pracy

Każdy pracodawca ma organizować pracę zgodnie z przepisami oraz w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. W tym celu powinien stworzyć harmonogram czasu pracy. Nie jest to jednak obowiązkiem każdego pracodawcy. Objęci tym obowiązkiem są m.in. pracodawcy stosujący prace zmianową. Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy grafiki przygotowuje się na cały okres rozliczeniowy. Harmonogram może ulec zmianie jedynie w wyjątkowych okolicznościach, gdy dopuszczają to przepisy wewnątrz zakładowe (tj. układy zbiorowe, regulamin pracy itp.). Zmiana grafiku musi być uzasadniona i dozwolona. Może ona wynikać ze zdarzeń nagłych, ważnych, niedających się przewidzieć, a przez to zaplanować, np.: • nagła choroba innego pracownika, • niezaplanowany urlop innego pracownika, • wniosek pracownika umotywowany ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi. Zmieniając harmonogram pracodawca powinien uważać, aby nie naruszyć przepisów o czasie pracy, zwłaszcza dotyczących: • zapewnienia pracownikom 11-godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku dobowego, • przestrzegania doby pracowniczej. Warto pamiętać, że pod pojęciem doby pracowniczej rozumie się kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczął prace zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy. Zatem nie pokrywa się ona z powszechnie przyjętym rozumieniem doby astronomicznej. W praktyce właśnie przestrzeganie doby pracowniczej przysparza pracodawcom najwięcej kłopotów przy wprowadzaniu zmian w harmonogramie. Warto zilustrować tą kwestie na przykładzie. Jeżeli w firmie pracownik jednego dnia pracuje od godziny 11 do 19, a następnego zaczyna pracę o godz. 6, to doba pracownicza zostanie naruszona. Praca miedzy godziną 6 a 11 powinna zostać zaliczona jako praca w godzinach nadliczbowych, ponieważ jest jeszcze częścią wtorkowej pracy pracowniczej. Pracodawca taką pracę powinien zrekompensować dodatkiem do wynagrodzenia (w wysokości 5 proc.) lub oddaniem czasu wolnego (stosunku 1:1 lub 1:1,5, w zależności od tego czy odbywa się to na wniosek pracownika czy bez wniosku).

Ostatnie zapytania:

  • czesta zmiana grafikow bez wiedzy pracownika
  • jak ustawic grafik wedlug doby pracowniczej
  • jak zmienić w firmie godziny pracy
  • kodeks pracy-jak ustawić harmonogram
  • prosba o zmiane grafiku czym motywowac
  • prośba o zmiane urlopu w grafiku
  • prosba o zmianr grafiku
  • prosby do grafiku
  • wniosek o zmianę grafiku
  • zmiana grafiku bez wiedzy pracownika
Więcej w czas pracy, grafik czasu pracy
W dyspozycji pracodawcy

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Definicja jest...

Zamknij