Inspektor przyjdzie również nocną porą

Inspekcja pracy może w każdej chwili odwiedzić pracodawcę. Jej zadaniem jest sprawdzenie, czy w firmie przestrzegane są przepisy prawa pracy, w tym BHP. Chodzi o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, wypłacanie wynagrodzeń, czas pracy, przestrzeganie przepisów o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem i ochroną młodocianych oraz o badania lekarskie pracowników i szkolenia w zakresie BHP i warunków pracy. Jeśli inspektor pracy stwierdzi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, może nałożyć na sprawcę grzywnę w wysokości 1000 zł lub wystąpić o ukaranie go grzywną do 5000 zł. Inspektorzy maja także obowiązki tj.: • wydają (lub nie) zezwolenia na wykonywanie pracy przez dziecko do 16 roku życia, • stwierdzają, czy firma ubiegająca się o status zakładu pracy chronionej ma do tego odpowiednie warunki. Inspektorzy pracy mogą swobodnie wchodzić i poruszać się po kontrolowanej firmie, po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Zwykle jednak najpierw zgłaszają swoją obecność pracodawcy lub jego przedstawicielowi. W uzasadnionych przypadkach inspektor ma prawo poprosić o pomoc policję. Wszelkie ustalenia z kontroli inspektor zawiera w protokole, którego kopię pozostawia następnie pracodawcy. Ten w ciągu siedmiu dni od przedstawienia tego dokumentu może zgłosić pisemne zastrzeżenia, a inspektor musi się do nich ustosunkować. Podsumowując, kontroler ma prawo: • do swobodnego wstępu na teren kontrolowanego obiektu, • żądać od pracodawcy i od wszystkich pracowników pisemnych i ustnych informacji w sprawach , które obejmuje kontrola, • żądać okazania odpowiednich dokumentów, • żądać akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem w firmie, • do zapoznania się z decyzjami innych organów kontroli i nadzoru pracy, • do utrwalania przebiegu i wyników oględzin pomieszczeń pracy, • do sprawdzania tożsamości osób zatrudnionych w firmie. Natomiast pracodawca ma prawo: • wylegitymować inspektorów, • sprawdzić upoważnienie, • w uzasadnionym przypadku nie wydać dokumentów.

Więcej w inspekorat pracy, prawo pracy
Urlopy są za drogie

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” ma kolejne pomysły na ograniczenie przywilejów pracowników. Konfederacja chce m.in. zmienić sposób naliczania stażu pracy pracowników. Obecnie pracownik zaraz po studiach ma już ośmioletni staż....

Zamknij