Gdy członek zarządu szkodzi własnej spółce

Spółka, która domaga się od członka zarządu odszkodowania za wyrządzenie krzywdy, musi wykazać, jaki konkretnie przepis prawa lub postanowienie umowy spółki on naruszył. Spółka musi wykazać, że działania członka zarządu, które przyniosły negatywny efekt dla jej działalności były bezprawne. W sprawie, której dotyczył wyrok Sądu Najwyższego, odszkodowania od byłego prezesa zarządu domagał się likwidator spółki. Szkoda wyniosła 660 tys. zł, składały się na nią wierzytelności tej spółki wobec innej spółki. Likwidator zarzucił byłemu prezesowi, że zaniedbał ściągnięcia wierzytelności, m.in. z tytułu czynszu, ponieważ pełnił funkcję prezesa obu spółek. Ściągnięcie tych należności okazało się niemożliwe, ponieważ spółka dłużna zbankrutowała, a sąd oddalił wniosek o jej upadłość, ponieważ nie posiadała ona majątku. W tej sytuacji likwidator postanowił dochodzić odszkodowania bezpośrednio od prezesa zarządu spółki. Sąd I instancji oddalił żądanie likwidatora, natomiast sąd II instancji zasądził na jego rzecz 583 tys. zł. Sąd uznał, że prezes jest winny zaniedbaniom w zarządzaniu spółki oraz niedopełnieniu obowiązków wynikających z istoty jego funkcji. Prezes postanowił wnieść kasację. Sąd Najwyższy uznał, że przesłanką odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce jest bezprawność działania wyrządzającego krzywdę. Nie wystarczy stwierdzić, że szkoda powstała wskutek zaniedbania obowiązków łączących się z pełnioną funkcją. Ten, kto domaga się odszkodowania dla spółki musi wskazać konkretny przepis prawa, które zostało naruszone przez członka zarządu spółki. Na nim spoczywa obowiązek wykazania bezprawności jego działania czy zaniechania. Sędzia ponadto zaznaczył, że odpowiedzialność za szkodę może pociągać naruszenie przez członka zarządu nie tylko kodeksu spółek handlowych czy umowy spółki, ale także innych przepisów.

Ostatnie zapytania:

  • odszkodowanie dla spolki szkoda prezesa
Więcej w odpowiedzialność członków zarządu
Kiedy trzeba opuścić tonący okręt spółki

Członkowie zarządu spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie własnym majątkiem za długi podatkowe, których termin płatności upłynął w trakcie ich kadencji. Zasada to pozwala fiskusowi domagać się zapłaty...

Zamknij