Dwa razy więcej pracy, ale czasu mniej

Terminy sporządzania określonych przepisami polskiego prawa skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych wyznaczają rytm pracy każdej jednostki, a także jej inwestorów czy analityków. Niektóre firmy mogą być jednak w tym roku zaskoczone tym, że konieczność sporządzania tych sprawozdań zgodnie z międzynarodowym standardem sprawozdawczości finansowej (MSSF) może mieć wpływ na terminy. Firmy mają sześć miesięcy na opublikowanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego. Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny być opublikowane nie później niż po jednostkowym sprawozdaniu spółki matki. Wszystko musi być wypełnione 15 dni przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Terminy te dotyczą firm, które sporządzają sprawozdania skonsolidowane zgodnie z MSSF, ale sprawozdanie jednostkowe spółki matki przygotowują zgodnie z polską ustawą o rachunkowości. Kiedy firma dominująca chce ułatwić proces raportowania finansowego i decyduje się stosować MSSF we wszystkich sprawozdaniach, sytuacja komplikuje się. Spółki giełdowe stojące na czele grup kapitałowych mają już za sobą przechodzenie na międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i są przekonane, że sytuacja nie jest tak trudna jak się wydaje. Decyzja o sporządzeniu wszystkich sprawozdań według MSSF ma decydujący wpływ na terminy. W efekcie znikają dodatkowe dwa miesiące na przygotowanie sprawozdania skonsolidowanego, ponieważ w międzynarodowych standardach sprawozdawczości sprawozdanie jednostkowe jest traktowane jedynie jako dodatek do skonsolidowanego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy nie może być opublikowane później niż sprawozdanie jednostkowe spółki matki. Jeśli jest inaczej – nie można w sprawozdaniu jednostkowym napisać, że jest ono całkowicie zgodne z MSSF. Najbezpieczniej i najprościej wydać oba sprawozdania w tym samym czasie. Oznacza to jednak konieczność zmiany sposobu przygotowywania sprawozdań i harmonogramu, czyli wykonać dwa razy większą pracę w dwa razy krótszym terminie.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Koszty reklamy zalezą od jej adresata

Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia różnicy pomiędzy reklamą publiczna a niepubliczną. W liście do redakcji firma podzieliła się wątpliwościami związanymi z zakwalifikowaniem przeprowadzonej właśnie akcji promocyjnej do kategorii publicznej lub niepublicznej....

Zamknij