Pomoc dla firm w tarapatach

Pracodawcy domagają się przywrócenia możliwości udzielania pożyczek ze środków Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) firmom z przejściowymi kłopotami finansowymi. W odpowiedzi rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy 23 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Obecnie rząd jest na etapie konsultacji z partnerami społecznymi. Potrzeba nowelizacji wypływa z konieczności dostosowania do standardów unijnych oraz do znowelizowanej wcześniej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Na zmianach z pewnością zyskają pracownicy. Rozszerzeniu ulegnie katalog świadczeń, które są wypłacane przez FGŚP. Zatrudnieni mają otrzymywać ekwiwalent urlopowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy. Wypłacane będą także odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Przedsiębiorcy lobbują przede wszystkim za przywróceniem rozwiązań umożliwiających udzielanie pożyczek firmom, które popadły w przejściowe trudności finansowe. Przyznane fundusze umożliwiłyby wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom. Sytuacja FGŚP jest stabilna, co umożliwia przywrócenie tej formy pomocy dla pracodawców do polskiego porządku prawnego. Nie można jednak zapominać o problemach, które doświadczył fundusz w przeszłości. W latach 2001 – 2002 fundusz przeżył krach finansowy. Przyczyna załamania było lekkomyślne i niekontrolowane udzielanie pożyczek na zaległe pensje. Większość udzielonych pożyczek nigdy nie zostało zwrócone. W obecnym projekcie rządowym nie znalazła się propozycja reaktywowania pożyczek z pieniędzy FGŚP. Opracowana ma zostać nowa koncepcja udzielania pomocy pracodawcom, która będzie uwzględniała wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa w celu ratowania restrukturyzacji przedsiębiorstw. Resort pracy prezentuje stanowisko, że warunki udzielania tego typu pomocy wymagają głębokiej analizy, a ewentualny program pomocowy będzie podlegał notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Więcej w fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, pomoc państwa dla przedsiębiorstw
Po macierzyńskim pewny zasiłek dla bezrobotnej

Okres zatrudnienia pracownika po urlopie macierzyńskim urząd pracy wlicza do stażu, od którego zależy prawo do świadczenia dla bezrobotnego. Od 1 stycznia 2009 pracodawca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek...

Zamknij